Žiadosť o ukončenie poberania opatrovateľského príspevku

Vaše meno priezvisko, narodený/á  xx.xx.xxxx, bytom (adresa),

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Adresa

PSČ

 

Žiadosť o ukončenie poskytovania opatrovateľského príspevku

Odôvodnenie:  Odôvodnenie žiadosti je dobré písať nasledovne: „Na základe nižšie uvedených dôvodov, žiadam Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v (mesto) o ukončenie poskytovania opatrovateľského príspevku, nakoľko mnou opatrovaná osoba (Meno, dátum narodenia, vzťah k opatrovanej osobe, ako dlho opatrujete danú osobu, aké boli dôvody na poskytovanie opatrovania, akým) z dôvodu (zmeny zdravotného stavu, úmrtia, atď). A preto na základe týchto skutočností, už naďalej nemôžem/nechcem poberať opatrovateľský príspevok na uvedenú osobu.

Kľúčovým pri písaní takejto žiadosti je určenie dôvodov prečo je pre nás dôležité ukončenie poskytovania opatrovateľského príspevku. Dôvody pre ktoré vám možno odňať opatrovateľský príspevok zo strany úradu sú zároveň aj tie dôvody, pre ktoré vám ho môžu odňať na základe Vašej žiadosti. Najlepšie je napísať všetky dôvody pre ktoré žiadate o ukončenie poskytovania opatrovateľského príspevku.

Dôvody na zánik nároku opatrovateľského príspevku sú napr.

  • ak sa poskytol neprávom(ak ste nemali nárok na poberanie opatrovateľského príspevku) alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel(o opatrovanú osobu sa už naďalej netreba starať),
  • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
  • dňom smrti osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.

Ďalšie príklady dôvodov zániku a odňatia opatrovateľského príspevku nájdete v zákone 447/2008 Z.z  Konkrétne §45.

   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/447/

         

S úctou   

 

V……………….. dňa………………                                                                          Podpis