Žiadosť o prehodnotenie invalidity

Sociálna poisťovňa Ústredie
Ul. 29. augusta č. 8
813 63 Bratislava
Meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko

Vec: Žiadosť o prehodnotenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely invalidity

Rozhodnutím č. XX zo dňa XX mi bol Sociálnou poisťovňou priznaný invalidný
dôchodok vo výške XX. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
bola určená ako XX%. Určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť sa opieralo o zaradenie ochorenia pod písm. X), položky X., oddielu X,
kapitoly X. prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
Od posúdenia môjho zdravotného stavu a nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia došlo k závažnému zhoršeniu môjho zdravotného stavu
spočívajúcom v ….
Tieto skutočnosti preukazujem priloženými lekárskymi správami MUDr. XX zo
dňa XX.
Na základe uvedeného si Vás dovoľujem požiadať o opätovné posúdenie môjho
zdravotného stavu a zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť vo vzťahu k ochoreniu …

 

V……………………….. dňa……………. podpis