Žiadosť o individuálnu integráciu

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu

 

                                                                                                      Adresát /riaditeľstvo/                                                                                                 …………………………………………..

 

Žiadosť o individuálnu integráciu žiaka

 

Vážený/a pán/pani riaditeľ/riaditeľka,

ako zákonný zástupca dieťaťa  …………………………………….. nar. ………………………………….. rod. číslo……………………………. trvalým pobytom ………………………………………………………………….. ,

si Vás dovoľujem požiadať o povolenie individuálnej integrácie môjho dieťaťa v triede s ostatnými žiakmi v zmysle § 94 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v školskom  roku ………………………………………

V súlade s ust. § 94 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením uskutočňuje v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy.

Z vyjadrenia Centra XX zo dňa XX je zrejmé, že výchova a vzdelávanie formou individuálnej integrácie bude na prospech môjmu dieťaťu.

Na základe Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím má moje dieťa právo na  inkluzívne vzdelávanie a na vykonanie všetkých primeraných úprav vedúcich k naplneniu tohto práva. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím má v súlade s čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi  Slovenskej republiky.

Podľa čl. 24 Dohovoru majú mať osoby so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú.

Na základe ust. § 5 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ste ako riaditeľ školy zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy, vrátane Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a školského zákona.

 

Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujem

Dňa ………………………………. v ………………………………                      ………………………………

                                                                                                       podpis zákonného zástupcu

 

Príloha:

1/ Vyjadrenie Centra XY zo dňa XX