Žiadosť o asistenta

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu

 

                                                                                                      Adresát /riaditeľ, škola/                                                                                                          ………………………………………….

 

 

 

 

Žiadosť o pridelenie asistenta učiteľa žiakovi so zdravotným znevýhodnením

 

Vážený/a pán/pani riaditeľ/riaditeľka,

ako zákonný zástupca dieťaťa  …………………………………….. nar. ………………………………….. rod. číslo……………………………. trvalým pobytom …………………………………………………………………… ,

si Vás dovoľujem požiadať o pridelenie asistenta učiteľa môjmu dieťaťu v školskom roku………………………………………

Z odporúčania Centra XX zo dňa XY, ktoré prikladám k žiadosti je zrejmé, že pridelenie asistenta učiteľa je nevyhnutným predpokladom na realizáciu práva môjho dieťaťa na vzdelanie.  Bez pomoci asistenta učiteľa moje dieťa nedokáže prekonať bariéry, ktoré mu bránia v zapojení do výchovno – vzdelávacieho procesu.

V súlade s ust. § 144 ods. 2 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) má naše dieťa právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Povinnosť zabezpečiť podmienky na realizáciu práva nášho zdravotne postihnutého dieťaťa na vzdelanie je explicitne zakotvená aj v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súlade s čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má Dohovor prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.  Znamená to, že právne predpisy majú byť vykladané v súlade s Dohovorom a ustanovenia Dohovoru, ktoré obsahujú vykonateľné  subjektívne právo jednotlivca, môžu byť aplikované aj  priamo.  Dohovor je teda relevantnou právnou základňou pri rozhodovaní vo veciach dotýkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím.

Podľa čl. 2 Dohovoru diskriminácia na základe zdravotného postihnutia je každé robenie rozdielov, vylúčenie alebo obmedzenie na základe zdravotného postihnutia, ktorých cieľom alebo účinkom je narušiť alebo znemožniť uznávanie, využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti na rovnakom základe s ostatnými; zahŕňa všetky formy diskriminácie vrátane odmietnutia primeraných úprav. Primerané úpravy sú nevyhnutné a adekvátne zmeny a prispôsobenie, ktorých cieľom je zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými. V prípade nášho dieťaťa je (v súlade s odporúčaním Centra) takouto úpravou pridelenie asistenta učiteľa.

Na základe ust. § 5 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ste ako riaditeľ školy zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy, vrátane Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a školského zákona.

 

 

Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujem

 

 

Dňa ………………………………. v ………………………………                      ………………………………

                                                                                                       podpis zákonného zástupcu

 

 

Prílohy:

1/ Odporúčanie Centra XX zo dňa XY