Úrad pre dohľad

Kontrolná činnosť úradu – dohľad

Podnetom na začatie dohľadu je žiadosť o prešetrenie postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Môže ho podať pacient, jeho rodinný príslušník alebo aj iná osoba.

Poskytovateľ je povinný umožniť týmto osobám vstup do zdravotníckeho zariadenia, sprístupniť im zdravotnú dokumentáciu pacienta a poskytovať im doklady a informácie, ktoré na výkon dohľadu potrebujú.

Základným podkladom pre výkon dohľadu je zdravotná dokumentácia. Preto je v záujme poskytovateľa viesť zdravotnú dokumentáciu v súlade so zákonom.

Výsledkom dohľadu je protokol. Pokiaľ poskytovateľ s protokolom nesúhlasí, mal by voči nemu vzniesť námietky. Úrad je povinný tieto námietky prerokovať v prítomnosti poskytovateľa. Prerokovanie námietok musí byť zaznamenané v zápisnici. Prerokovaním námietok sa dohľad skončí.

Dohľad vykonaný úradom má dva možné výsledky:

  1. Úrad skonštatuje, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. V takomto prípade sa vec pre poskytovateľa vo vzťahu k úradu uzavrie, keďže osoba, ktorá podnet podala, sa proti takémuto rozhodnutiu nemôže odvolať ani ho inak napadnúť.
  1. Úrad skonštatuje, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. V takomto prípade úrad obvykle začne nové konanie, v ktorom rozhoduje o uložení sankcie – pokuty alebo zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

 

Ukladanie sankcií  

Úrad môže poskytovateľovi uložiť pokutu:

  • do 3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu,
  • do 9 958 eur, ak ide o právnickú osobu.

V rozhodnutí o uložení pokuty alebo zákazu činnosti musí byť presne uvedené, v čom spočíva nesprávnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti  a aký mal byť správny postup.

Proti rozhodnutiu o uložení sankcie sa poskytovateľ môže brániť podaním tzv. rozkladu.  Ak je rozklad zamietnutý, môže na súd podať žalobu.

 

Rozklad proti rozhodnutiu úradu

O rozklade rozhoduje predseda úradu. Pokiaľ bol rozklad zamietnutý, rozhodnutie úradu je právoplatné. Poskytovateľ je povinný zaplatiť uloženú pokutu. Okrem toho je úrad povinný oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu (proti životu a zdraviu) orgánom činným v trestnom konaní. Orgány činné v trestnom konaní nie sú viazané protokolom ani rozhodnutím úradu a v trestnom konaní postupujú na základe znaleckých posudkov.

Právoplatné rozhodnutie je možné napadnúť iba žalobou podanou na krajský súd, v obvode ktorého má poskytovateľ sídlo. V prípade, že súd žalobe vyhovie, rozhodnutie úradu sa zruší a vec sa mu vráti na ďalšie konanie.

 

Význam rozhodnutia Úradu pre pacienta

Osoba, ktorá podnet na úrad podala (pacient) nemôže nijako vstúpiť do priebehu samotného konania. Po prešetrení podnetu ho úrad informuje o výsledku – či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo nesprávne.

Úrad nemôže poskytovateľovi uložiť povinnosť nahradiť pacientovi škodu. Úrad neskúma, či pacientovi vznikla škoda, ale “iba“ to, či poskytovateľ poskytol zdravotnú starostlivosť správne. Nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti ešte automaticky neznamená, že pacientovi vznikla škoda na zdraví práve a jedine pochybením poskytovateľa, t.j. že medzi pochybením a škodou na zdraví existuje príčinná súvislosť. Preukázanie príčinnej súvislosti je základnou podmienkou vzniku nároku na náhradu škody.

O náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy rozhoduje súd. Pokiaľ pacient disponuje rozhodnutím úradu, že poskytovateľ pochybil pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, posilňuje to jeho postavenie v súdnom konaní, pretože súd je takýmto záverom úradu viazaný. To však neznamená, že žaloba bude určite úspešná. Okrem pochybenia musí byť preukázaný aj vznik škody alebo nemajetkovej ujmy a príčinná súvislosť medzi pochybením a škodou.