Sociálne zabezpečenie

Ako mám požiadať úrad práce o ukončenie poberania opatrovateľského príspevku? 

Vzor žiadosti nájdete tu. 

Chcel by som sa spýtať na to, či je mozné pri zistených diagnózach pre otca a matku získať príspevok na vozidlo a na parkovanie a opatrovateľský príspevok, ak matka má okrem iných diagnóz chronickú  cukrovku (70% ŤZPS) a otec je onkopacient po dvoch operáciách zhubného nádoru. Podľa rozhodnutia úradu práce a sociálnych vecí nemajú nárok ani na parkovací preukaz. Matka má 69 rokov a otec 70. 

Príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Podrobnosti ustanovuje §34 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. O príspevku rozhoduje Úrad práce, soc. vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Na jeho priznanie je potrebné splniť niekoľko podmienok, akou je napr. odkázanosť ŤZP osoby na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, maximálny vek, používanie vozidla v stanovenej frekvencii na určené miesta (zamestnanie, škola, domov sociálnych služieb). Bohužiaľ, podľa informácií, ktoré ste nám poskytli, rodičia nespĺňajú podmienku maximálneho veku 65 rokov (§34 ods. 3) a preto im príspevok nemôže byť priznaný.  Príspevok na opatrovanie môže byť poskytovaný fyzickej osobe, ktorá sa stará o osobu so zdravotným postihnutím, odkázanú na opatrovanie. Príspevok môže byť žiadateľovi priznaný na základe písomnej žiadosti, podanej na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadateľom je osoba, ktorá bude vykonávať opatrovanie. V konaní Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyhotoví komplexný posudok, v ktorom uvedie, či je osoba s ŤZP odkázaná na opatrovanie. To, či je ŤZP osoba odkázaná na opatrovanie, sa zisťuje posudzovaním jej odkázanosti na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach ((stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) príloha č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.)) Podľa §14 ods. 4 zákona č. 447/2008 je osoba s ŤZP odkázaná na opatrovanie, až keď stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI. (Tabuľka v prílohe č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách) Aby mohla osoba vykonávajúca opatrovanie poberať príspevok, musí byť plnoletá, mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, byť fyzicky a psychicky schopná opatrovať inú osobu a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jej musí udeliť písomný súhlas s opatrovaním. (podmienka písomného súhlasu nemusí byť splnená, ak zdravotný stav znemožňuje ŤZP osobe súhlas udeliť). Zároveň musí byť osoba vykonávajúca opatrovanie rodinným príslušníkom osoby s ŤZP, alebo musí s touto osobou bývať v spoločnej domácnosti. Ak je osoba, ktorá opatruje, zamestnaná, jej mesačný príjem nemôže byť vyšší ako  dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 420,40 Eur mesačne).

Rada by som sa informovala ohľadom príspevku na bývanie pre onkologických pacientov. Momentálne mám plný invalidný. Vedeli by ste mi poskytnúť informácie ako postupovať pri žiadaní o tento príspevok? Ako aj základné informácie či mám neho nárok? 

Príspevok na bývanie nie je viazaný na onkologické ochorenie. Nárok na príspevok na bývanie má osoba, ktorá sa ocitne v stave hmotnej núdze. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumu životného minima ( životné minimum predstavuje minimálnu hranicu príjmov, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Pri zisťovaní, či sa nachádzate pod hranicou životného minima, sa posudzuje váš príjem, majetok a možnosti uplatnenia nárokov. Vo Vašom prípade sa za príjem nepovažuje 25 % z invalidného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku. Ak žijete sama, vaše životné minimum je 210,20 € mesačne. Ak napríklad žijete s manželom, tak vaše životné minimum je 210,20 € + 146,64 € = 356,84 € mesačne (210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo nezaopatrené neplnoleté dieťa). Ak je váš príjem pod touto hranicou, ste osobou v hmotnej núdzi a môže vám vzniknúť nárok na pomoc v hmotnej núdzi, priznaním príspevku na bývanie. Nárok na príspevok na bývanie máte, ak ste vlastníkom bytu/rodinného domu, nájomcom bytu/rodinného domu, ak platíte náklady spojené s bývaním a predložíte doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Žiadateľ musí mať trvalé alebo prechodné bydlisko na území Slovenskej republiky. Nehnuteľnosť určená na bývanie sa musí tiež nachádzať na Slovensku.´Žiadosť musíte podať osobne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého pobytu. Zamestnanec úradu vám poskytne príslušné písomné tlačivo, ktoré následne vyplníte. Na úrade sa budete musieť preukázať, že ste vlastníkom alebo nájomcom bytu/rodinného domu a že ste uhradili všetky náklady spojené s bývaním za posledných šesť mesiacov. 

Ja by som vás chcela poprosiť o radu, mám hypertenziu tretieho stupňa, môžem byť uznaná za invalidnú? 

Invalidný dôchodok je upravený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (§70 až §73) a určovanie miery poklesu schopnosti podľa diagnóz sa riadi tabuľkou v prílohe č. 4 tohto zákona. Pre vznik nároku na invalidný dôchodok musí nastať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou osobou. Vo Vašom prípade uvádzate diagnózy: hypertenzia III. stupňa a aneuryzmy (krvácajúce). Osoba s hypertenziou III. stupňa má (viď. tabuľka nižšie), mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť medzi 75% až 90% (Kapitola IX Choroby obehovej sústavy, Oddiel A Srdcové choroby,  10.c, prílohy č. 4 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

Hypertenzia I – žiadne objektívne orgánové zmeny  10%
Hypertenzia II – ľahké orgánové zmeny (hypertrofia  ľavej komory, angiopatia,  proteinúria, vzostup sérového kreatinínu)  15 – 25%
Hypertenzia III – ťažké orgánové zmeny (zlyhanie ľavej komory srdca, mozgové krvácanie, hypertenzná encefalopatia, retinopatia II) 75 – 90%

Pri určovaní miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa prihliada na zdravotné postihnutie, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Ak trpíte i ďalším zdravotným postihnutím, zvýši sa Vám percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10%.