Školstvo
Odpovede na otázky súvisiace so vzdelávaním detí so zdravotným postihnutím.

Ako má fungovať spolupráca školy a poradne? Má rodič sprostredkovať všetko, alebo sa  majú oni aktívne snažiť komunikovať?

Centrum má so školou komunikovať aktívne, rovnako aj škola sa môže na Centrum priamo obracať. Činnosť Centra špeciálno-pedagogického poradenstva je upravená v § 133 školského zákona, ako aj vo vyhláške Ministerstva školstva č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V súlade s ust. § 133 ods. 5 školského zákona Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje poradenskú činnosť pre deti aj v rodine, v škole alebo v školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom. Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie výslovne zakotvuje povinnosť riaditeľa školy zabezpečiť systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie pri výchove a vzdelávaní žiaka so ŠVVP. Nie je teda povinnosťou rodiča sprostredkúvať informácie medzi školou a centrom. Základným cieľom činnosti centra má byť pomôcť deťom so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu – teda akúkoľvek aktivitu centra je možné hodnotiť podľa toho, či tomuto cieľu napomáha alebo nie.

Môže škola rodiča žiadať, aby svoje dieťa vzdelával doma? 

Podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávanie môže realizovať dennou formou (vyučovaním v triede) alebo formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Aj individuálne vzdelávanie je vzdelávanie, preto má byť zabezpečené školou – inštitúciou zriadenou a financovanou práve za účelom vzdelávania. Pokiaľ škola odmieta dieťa vzdelávať, resp.  prenáša zodpovednosť za vzdelávanie dieťaťa na rodiča, porušuje tým právo dieťaťa na vzdelanie. Právo na vzdelanie je základné ľudské právo, má ho každá osoba bez ohľadu na úroveň svojho intelektu. Pokiaľ  škola odmieta dieťa vzdelávať, odporúčam sa zo sťažnosťou obrátiť na riaditeľa školy a následne aj na Štátnu školskú inšpekciu.

Som rodič dieťaťa so zdravotným postihnutím a chcem sa informovať, či je nejaký dokument, ktorý informuje vedenie školy ako postupovať pri integrácii, aby nedochádzalo ku komplikáciám? Čo máme robiť ak sa riaditeľ školy odvoláva na nedostatok asistentov a nízku kapacitu školy pre intaktné deti?

Základným “dokumentom“ upravujúcim postup pri integrácii je Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Prijatím Dohovoru sa Slovenská republika zaviazala zabezpečiť pre všetkých ľudí  so zdravotným postihnutím prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu.  Dohovor je súčasťou nášho právneho poriadku a má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Riaditelia škôl, ktorí rozhodujú o prijatí dieťaťa do školy a podmienkach jeho vzdelávania, sú povinní postupovať v súlade s Dohovorom, a to bez ohľadu na osobné postoje  a finančné a materiálne možnosti školy. V súlade s ustanovením § 5 ods. 2 písm. d)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy. Riaditeľ, ktorý bráni zdravotne postihnutému dieťaťu realizovať jeho právo na inkluzívne vzdelávanie, koná protizákonne.  Odporúčam preto riaditeľa na tieto skutočnosti upozorniť a v prípade, že vydá konkrétne rozhodnutie (napr. o neprijatí dieťaťa na základnú školu), podať proti takémuto rozhodnutiu odvolanie.