Ťažké zdravotné postihnutie
Odpovede na otázky pacientov a pacientskych organizácií z oblasti ťažkého zdravotného postihnutia.

 1. Čo to vlastne ZŤP je a mám na to nárok keď som bol diagnostikovaný s ochorením XY?

Z názvu ťažké zdravotné postihnutie možno jednoznačne vyvodiť, že životné okolnosti konkrétnej osoby musia byť naozaj vážne a trvalé, aby sa v konkrétnej situácií dalo o ťažkom zdravotnom postihnutí hovoriť. Z tohto dôvodu sa procesu posudzovania individuálnych osôb venuje zo strany štátu zvýšená pozornosť. Cieľom tohto procesu je priznanie nároku na pomoc ľuďom, ktorí pomoc naozaj potrebujú a neprizná sa nárok tým, ktorí nesplnili podmienky.  Pri posudzovaní Vašej choroby alebo úrazu musí konkrétny úradník zhodnotiť, či je táto choroba alebo úraz natoľko vážny, že bude trvať dlhšie ako rok a výrazne vás ovplyvňuje a aj bude ovplyvňovať v aktívnom žití Vášho života.

Samozrejme, pravidlá na určenie toho, či ste alebo nie ste osoba ZŤP sú jednotné a pre každého občana rovnaké.

Aby ste boli považovaní za ZŤP musíte trpieť nedostatkom telesných, zmyslových alebo duševných schopností – tento nedostatok bude pretrvávať dlhšie ako 12 mesiacov. Tento nedostatok (spôsobený chorobou/úrazom) musí byť aspoň v rozsahu 50%. Zákon, ktorý určuje konkrétne percentá k rôznym ochoreniam (nedostatkom) hovorí o „miere funkčnej poruchy“.

Príklad č. 1: Otázka: Môžem byť považovaná za ZŤP osobu keď trpím chronickými vredmi žalúdka?

Odpoveď: Na jednoduchú otázku nie vždy existuje jednoduchá odpoveď. Vracajú sa Vám ťažkosti spojené so žalúdočnými vredmi každé dva roky a nemáte okrem toho žiadne výrazné komplikácie? – pravdepodobne budete trpieť mierou funkčnej poruchy len v rozsahu 10%(viď tabuľka nižšie). V tomto prípade by ste neboli považovaná za osobu ZŤP, pretože miera funkčnej poruchy nie je 50%. Takéto zhodnotenie Vášho stavu zo strany napr. právnika je však  to isté, akoby Váš stav hodnotil laik, napr. obchodný zástupca supermarketu. Dôležité je iba to, ako Váš stav posúdi lekárska veda, čo je obsahom lekárskych správ konkrétnych ošetrujúcich lekárov. Pretože v lekárskych správach môže byť Váš zdravotný stav posúdený tak, že trpíte chronickými vredmi dvanástnika s trvalým výrazným znížením výživy a výkonnosti s komplikáciami. K tejto diagnóze patrí miera funkčnej poruchy v rozsahu 50% (viď tabuľka nižšie). V tomto prípade by ste už boli považovaná za osobu ZŤP. Takže odpoveď na takúto otázku znie: Váš stav posúdia lekári a podľa toho úrad rozhodne.

Druh zdravotného postihnutia:

Ochorenie žalúdka

Miera funkčnej poruchy v %

1. Chronické, recidivujúce vredy žalúdka a dvanástnika
a) recidivujúce (po dvoch až troch rokoch)
b) s častejšími recidívami ochorenia
c) s trvalým výrazným znížením výživy a výkonnosti s komplikáciami

2. Totálne odstránenie žalúdka
(hodnotí sa vplyv na stav výživy a úbytok výkonnosti, prípadné komplikácie)

3. Chronická gastritída (ireverzibilná zmena sliznice žalúdka)
a) bez podstatných klinických prejavov
b) s úbytkom výživy a výkonnosti alebo s výraznými komplikáciami

4. Dráždivý žalúdok (funkčná porucha)

5. Čiastočné odstránenie žalúdka, gastroenteroanastomóza
a) s dobrou funkciou
b) s komplikáciami (napríklad dumpingový syndróm, ulcus pepticum)

6. Čiastočné alebo úplné odstránenie žalúdka pre malignitu (treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná)
a) pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer – T1 – NOMO)
b) po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcom onkologickom liečení
c) po stabilizácii zdravotného stavu a podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu a podľa stavu výživy (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) recidívy
f) neliečiteľné formy

10
30
50

50 – 80

0 – 10
30 – 50

10

10 – 20
30 – 50

50
80

50

40 – 50
70 – 80
90 – 100

Príklad č. 2: Otázka: Môžem byť považovaná za ZŤP osobu keď trpím chronickými vredmi žalúdka, trpím aj „dráždivým žalúdkom“ a ešte aj chronickou gastritídou s úbytkom výživy a výkonnosti?

Odpoveď: Ak sa riadime tabuľkou vyššie, znamenalo by to, že po sčítaní všetkých percent za spomínané choroby by ste dosiahli 50% miery funkčnej poruchy a ste ZŤP. Takéto zrátavanie percent za ochorenia však zákon nepripúšťa. Ak osoba trpí viacerými chorobami, úrad posudzuje osobu podľa tej najťažšej choroby ku ktorej pripadá najvyššia percentuálna miera funkčnej poruchy. Za zvyšné ochorenia sa môže pripočítať najviac 10% a aj to iba v prípade, ak ovplyvňujú to najťažšie ochorenie s najvyššou percentuálnou mierou funkčnej poruchy. Preto odpoveď v tomto prípade bude taká istá ako v predošlom príklade. Váš stav posúdia lekári a podľa toho úrad rozhodne.

„Uvedené však neznamená, že máte byť pasívnym čakateľom a pokorne prijať zamietavé rozhodnutie úradu aj napriek tomu, že lekárske správy hovoria jasne vo Váš prospech. V tabuľkách, ktoré tvoria prílohu č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. si môžete nájsť „Vaše“ ochorenie a aspoň orientačne zistiť aká percentuálna miera funkčnej poruchy je priradená k ochoreniu ktorým trpíte. Ak ste presvedčený/á, že by ste mali byť ZŤP osobou, dá sa s tým ďalej postupovať.“

 1. Na úrade mi pracovníčka povedala, že s mojím zlým zdravotným stavom by som určite bol ZŤP. Ale z akého dôvodu by som si to mal žiadať? Veď žiadne peniaze určite nedostanem.

Nemáte pravdu. Všetko sa totiž odvíja od ochorenia ktorým trpíte a od toho v akých oblastiach Váš život utrpel.

Prvým krokom je získanie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (50% miera funkčnej poruchy, viď otázka č. 1). Tento preukaz slúži ako doklad, pre osobu, ak si chce uplatniť napríklad zľavy. Na rozdiel od kompenzačných príspevkov, si nemusí osoba nijak výnimočne žiadať a dokazovať, že je naozaj odkázaná na uplatnenie si takejto zľavy. Ak osoba preukáže, že je naozaj ZŤP osoba, zľavy budú priznané automaticky.

Ak ste z dôvodu Vášho zdravotného stavu odkázaný na pomoc sprievodcu, vtedy Vám úrad vystaví preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Vďaka nemu sa Váš sprievodca bude s Vami v dopravných prostriedkoch prepravovať zadarmo.

Ak je osoba odkázaná na individuálnu prepravu autom, úrad jej vyhotoví parkovací preukaz.  

Poslednou možnosťou, ktorá vyplýva zo statusu osoby ZŤP je to, že si môže požiadať o rôzne peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 1. Aké zľavy si môžem uplatniť ak mám preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím?

Výhody a zľavy pre ZŤP osoby spočívajú v nasledovnom:

Zľavy pri cestovaní

 • Železnice Slovenskej republiky – 60 % zľava z cestovného v 2. triede, 50% v 1. triede. A rôzne iné výhody.
 • Autobusová doprava – zľavy z cestovného závisia od konkrétneho prepravcu.
 • MHD – v niektorých mestách bezplatne, inde zľava z cestovného.

Daňové úľavy

Obec Vám môže znížiť daň alebo Vás oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov stavby na bývanie, byty a garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, rovnako môžete platiť aj nižší (alebo žiadny) poplatok za psa a poplatok za odvoz komunálneho odpadu. O konkrétnej výške zliav rozhoduje obec, informácie poskytnú na obecnom (miestnom) úrade.

Koncesionárske poplatky

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta trvalý pobyt, alebo ste sám fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Od platenia koncesionárskych poplatkov je potrebné sa odhlásiť, odhlasovací formulár je na stránke www.uhrady/rtvs.sk.  Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol formulár RTVS doručený.

Doplatky za lieky (limit spoluúčasti)

Na držiteľa preukazu osoby s ZŤP sa vzťahuje limit spoluúčasti vo výške 12 eur za štvrťrok. Po prekročení limitu spoluúčasti Vám zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti, a to vo výške sumy za najlacnejší liek spomedzi liekov určených na dané ochorenie (najlacnejší náhradný liek). Teda nie vo výške celého doplatku za lieky. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdičkou (*) pod názvom lieku. Zdravotná poisťovňa automaticky (bez osobitnej žiadosti) zašle do 90 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka príslušnú sumu poistencovi priamo na účet alebo poštovou poukážkou na adresu.

Odvody na zdravotné poistenie

Na osobu so zdravotným postihnutím sa vzťahujú polovičné sadzby poistného na zdravotné poistenie – 5% na zamestnávateľa a 2% na zamestnanca. Rovnaké odvody sa vzťahujú aj na osobu uznanú za invalidnú. Poistenec musí zdravotnej poisťovni oznámiť, že sa mu mení sadzba poistného kvôli uznaniu za ťažko zdravotne postihnutého. Tlačivo oznámenia je zverejnené na web stránke zdravotnej poisťovne.

Ďalšie výhody

Držitelia preukazu ŤZP sú oslobodení od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie a od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb.

Držitelia preukazu ŤZP odkázaní na individuálnu prepravu sú oslobodení od úhrady za dopravu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade priznania príspevku na zaobstaranie pomôcky neplatia poplatok za spracúvanie lekárskeho poukazu na zdravotnícku pomôcku.  Od poplatku je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis, ak bol na kúpu auta kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý peňažný príspevok na jeho kúpu.

Kompletný zoznam zliav si je možné stiahnuť tu.

 1. Je nejaké obmedzenie vo využívaní zliav, ktoré si uplatňujem kvôli tomu že som ZŤP?

Nie, nie je. Preukaz má neobmedzenú platnosť a zľavy a výhody môžete využívať až kým vám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neodníme Váš status osoby so ZŤP.

 1. Takže okrem výhod a zliav mám nárok na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ktoré sú to a kedy mám na ich priznanie nárok?

Druhy príspevkov:

 1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 2. peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
 3. peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
 4. peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
 5. peňažný príspevok na opravu pomôcky,
 6. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 7. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
 8. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
 9. peňažný príspevok na prepravu,
 10. peňažný príspevok na úpravu bytu,
 11. peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
 12. peňažný príspevok na úpravu garáže,
 13. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
 14. peňažný príspevok na opatrovanie

Pre všetky druhy peňažných príspevkov platí, že musíte preukázať, že naozaj daný peňažný príspevok potrebujete a ste naň odkázaný. Túto odkázanosť na daný príspevok preukazujete najmä Vašim zdravotným stavom – o ktorom svedčia lekárske správy a posudky – tieto posudky potom slúžia úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako podklady pre rozhodnutie, či Vám peňažný príspevok priznajú, alebo nie. Na niektoré peňažné príspevky musíte trpieť príslušným ochorením, ktoré sa uvádza v prílohe zákona.

Váš zdravotný stav však nepredstavuje jedinú požiadavku na priznanie peňažného príspevku.

Ďalšou požiadavkou na priznanie peňažných príspevkov je aj posúdenie hodnoty Vášho majetku ako aj Vašich mesačných príjmov. Ak máte majetok v hodnote prevyšujúcej sumu 39 833€, žiadny príspevok Vám úrad neprizná. Neposudzuje sa však hodnota domu alebo bytu, v ktorom bývate.

Váš mesačný príjem nesmie pri niektorých príspevkoch presiahnuť hodnotu päťnásobku životného minima (1074,15€) a pri iných príspevkoch trojnásobok životného minima(644,49€).

Postupuje sa tak, že sa sčíta priemerný mesačný príjem Vás ako osoby ZŤP  (príjem zo zamestnania „v čistom“, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, príspevok na opatrovanie) za predchádzajúci rok s príjmom Vašej manželky alebo manžela a nezaopatreného dieťaťa, ktoré s Vami žije v domácnosti, a táto suma sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa sčítavali. Výsledok sa považuje za príjem osoby s ŤZP a tento výsledok nesmie presiahnuť sumu buď päťnásobku alebo trojnásobku životného minima – podľa toho o aký príspevok žiadate. 

 1. Čo to je tá osobná asistencia? Doteraz som počula len o tom, že manželka opatruje svojho chorého manžela a iba za to dostáva peniaze.

Je možné, že vykonávanie osobnej asistencie je pomerne málo známe oproti opatrovaniu. Opatrovanie je totiž základom a úplnou nutnosťou pre ťažko zdravotne postihnutého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby. Opatrovateľ má totiž zabezpečiť základné úkony sebaobsluhy chorému človeku, ktorý je na to odkázaný. Sú to úkony ako napríklad kúpanie, kŕmenie, pomoc pri presune na WC a podobne. Keby neexistoval peňažný príspevok na opatrovanie, zdravotne postihnutá osoba by si nedokázala zabezpečiť základné úkony sebaobsluhy. A ak by to dokázala vzhľadom na svoje ťažké postihnutie prežiť, žila by nedôstojným životom. Napríklad by sa zvládla samostatne najesť, ale nezvládla by samostatne použiť WC a osprchovať sa.

Úkony, s ktorými pomáha ZŤP osobe opatrovateľ:

Stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu

Ak má osoba opatrovateľa, nemôže mať osobného asistenta a naopak. Osobný asistent pomáha ZŤP osobe sa aktivizovať a venovať sa bežným činnostiam, ktoré zdravé osoby vykonávajú úplne automaticky, ale ZŤP osoby na to potrebujú asistenta.

Úkony s ktorými pomáha ZŤP osobe osobný asistent:

vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, umývanie, kúpanie, česanie, holenie, úprava nechtov, mejkap, vyprázdňovanie čriev a mechúra, obliekanie, vyzliekanie, príprava jedla, podávanie jedla, podávanie liekov, nakupovanie, pomoc pri domácich prácach, starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo), dorozumievanie, písanie, čítanie, telefonovanie, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby, predčítanie pre nevidiacich, sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komunikácie, dohľad, pomoc pri akútnom ochorení, pomoc počas dovolenky, sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do školského zariadenia a zo školského zariadenia, pomoc nevidiacemu rodičovi nevidiaceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nevidiacej osobe, preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách“

 1. Môžem pracovať keď som ZŤP?

Áno môžete, ale v prípade ak dôjde k opätovnému posúdeniu Vášho stavu, môže dôjsť k odňatiu peňažného príspevku, ktorý poberáte.

 1. Úradníčka mi povedala, že moja mama, ktorá trpí rakovinou a má naozaj zlý zdravotný stav nemá nárok na to, aby ju uznali ťažko zdravotne postihnutou osobou. Má vôbec cenu sa pokúšať o to, aby som o to žiadala?

Áno, jednoznačne má cenu, aby ste sa o to pokúšali, pretože našťastie – rozhodovanie o tom či je alebo nie je Vaša mama ZŤP nemá na starosti táto úradníčka „za okienkom“. Posudzovanie zdravotného stavu Vašej mamy je vážna práca, ktorá si vyžaduje mať znalosť zákona, ba čo viac – je nevyhnutné, aby k tejto činnosti boli k dispozícií konkrétnemu pracovníkovi úradu lekárske správy, ktoré môžu vystaviť iba osoby s lekárskym vzdelaním a iba takéto hodnoverné dokumenty sa pri rozhodovaní berú do úvahy (taktiež aj sociálna situácia v ktorej sa nachádza posudzovaná osoba). Preto je nemysliteľné, aby osoba, iba so znalosťou zákona, ale bez znalosti lekárskych správ konkrétnej osoby, posúdila stav Vašej mamy „na počkanie“ a okamžite rozhodla o tom, že nemá cenu si požiadať o kompenzáciu.

Takýto prístup je nesprávny, pretože každé zamietavé rozhodnutie úradu (ktorému predchádzala Vaša žiadosť) musí byť odôvodnené a musí byť v písomnej forme – a presne vďaka tomu, viete presne identifikovať dôvod, prečo Vám Vašu žiadosť zamietli.

 1. Tých príspevkov je veľmi veľa a ja vôbec neviem, kde zistím, na čo mám práve ja nárok. Viete mi s týmto poradiť?

Vždy by Vám v tejto oblasti mali vedieť poradiť na ktoromkoľvek Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Pred tým si však môžete informácie dohľadať aj na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Takisto môžete zavolať alebo poslať email priamo na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta Vášho bydliska. Ak Vám nebudú ochotní poradiť a odbijú Vás, môžete sa obrátiť na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Priamo na stránke majú formulár, kam môžete napísať Vašu otázku. Taktiež môžete kontaktovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, kde Vám poskytnú informácie – mailom alebo telefonicky.

Samozrejme v každom prípade by ste mali žiadať informácie od úradu práce podľa Vášho bydliska – osobne, telefonicky alebo mailom. V prípade ak Vám nebudú ochotní pomôcť, až v tom prípade zisťujte informácie priamo na ústredí, alebo ministerstve.

 1. Úrad mi zamietol žiadosť o priznanie peňažného príspevku. Čo mám teraz robiť?

Proti každému rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je možné podať odvolanie do 15 dní odkedy bolo žiadateľovi rozhodnutie doručené. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal a rozhodne o ňom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak ste presvedčený o tom, že peňažný príspevok Vám má byť priznaný a Váš názor podporujú aj lekárske správy, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. 

 1. Aký je postup pri žiadaní preukazov ZŤP, parkovacieho preukazu?

Najskôr musíte podať  Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Túto žiadosť doručíte na Oddelenie posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska. K žiadosti priložíte vyplnené tlačivo lekársky nález.

Lekársky nález vypĺňa ošetrujúci lekár, pri podaní žiadosti nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Za vystavenie lekárskeho nálezu sa neplatí žiaden poplatok.

Pokiaľ človek žiada o vyhotovenie parkovacieho preukazu/o peňažný príspevok na kúpu či úpravu vozidla/prepravu a alebo nákup pohonných hmôt, v lekárskom náleze by malo byť uvedené, ako konkrétne zdravotný stav ovplyvňuje schopnosť žiadateľa cestovať hromadnou dopravou, t. j. z akého dôvodu je odkázaný na individuálnu prepravu. 

Tento postup použijete aj pri žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu a žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu.

 1. Žiadosť o vyhotovenie preukazu ZŤP som už na úrad poslala. Aký je ďalší postup?

Konanie o žiadosti vo veciach ťažkého zdravotného postihnutia na úrade sa delí na 2 časti:

 1. Posudková časť – Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár pôsobiaci na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bez Vašej prítomnosti preskúma lekárske nálezy doložené ku žiadosti. Ak lekár dospeje k záveru, že žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálny pracovník úradu (úradník) potom za Vašej prítomnosti posúdi Vašu celkovú sociálnu situáciu (rodinné pomery, osobnostné predpoklady a ďalšie faktory ovplyvňujúce integráciu do spoločnosti) a spíše posudkový záver.

Lekársky posudok a posudkový záver slúžia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vypracovanie komplexného posudku na účely stanovenia kompenzácie pre Vás ako osobu ZŤP.

Komplexný posudok svojím obsahovom vypovedá predovšetkým o miere funkčnej poruchy (aby ste boli osoba ZŤP máte aspoň 50% mieru funkčnej poruchy), sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácií, o odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (na sprievodcu, na individuálnu prepravu osobným vozidlom) a o návrhu druhu peňažného príspevku na kompenzáciu. Zároveň komplexný posudok obsahuje aj odôvodnenie, príp. termín opätovného posúdenia Vášho stavu.

Posudok sa nevypracováva, ak miera funkčnej poruchy je menej ako 50% a aj v prípade ak ide o preukaz ZŤP. Nový posudok sa nevypracováva iba z dôvodu určenia miery funkčnej poruchy, ak sa na základe opätovného posúdenia zdravotného stavu zistí, že miera funkčnej poruchy je vyššia, nižšia alebo rovnaká ako v komplexnom posudku z posledného posúdenia a je naďalej najmenej 50%.

Ak ste odkázaný na pomoc inej osoby a máte nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, v komplexnom posudku sa uvedie aj ročný rozsah osobnej asistencie v hodinách podľa jednotlivých činností uvedených v zákone – tieto činnosti sú vypísané v otázke č. 6.

 1. Rozhodovacia časť Na základe komplexného posudku vydá úrad rozhodnutie. Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká až rozhodnutím príslušného orgánu o jeho priznaní.

Celé konanie na úrade by nemalo trvať dlhšie ako 90 dní.

Ako mám požiadať úrad práce o ukončenie poberania opatrovateľského príspevku? 

Vzor žiadosti nájdete tu. 

Chcel by som sa spýtať na to, či je mozné pri zistených diagnózach pre otca a matku získať príspevok na vozidlo a na parkovanie a opatrovateľský príspevok, ak matka má okrem iných diagnóz chronickú  cukrovku (70% ŤZPS) a otec je onkopacient po dvoch operáciách zhubného nádoru. Podľa rozhodnutia úradu práce a sociálnych vecí nemajú nárok ani na parkovací preukaz. Matka má 69 rokov a otec 70. 

Odpoveď nájdete tu. 

Rada by som sa informovala ohľadom príspevku na bývanie pre onkologických pacientov. Momentálne mám plný invalidný. Vedeli by ste mi poskytnúť informácie ako postupovať pri žiadaní o tento príspevok? Ako aj základné informácie či mám neho nárok? 

Odpoveď nájdete tu.