Príspevok na kúpu vozidla a opatrovateľský príspevok

Dobrý deň,

odpovede sme zoradili podľa jednotlivých príspevkov, na ktoré sa pýtate.

  • Príspevok na vozidlo

Príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Podrobnosti ustanovuje §34 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

O príspevku rozhoduje Úrad práce, soc. vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Na jeho priznanie je potrebné splniť niekoľko podmienok, akou je napr. odkázanosť ŤZP osoby na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, maximálny vek, používanie vozidla v stanovenej frekvencii na určené miesta (zamestnanie, škola, domov sociálnych služieb).

Bohužiaľ, podľa informácií, ktoré ste nám poskytli, Vaši rodičia nespĺňajú podmienku maximálneho veku 65 rokov (§34 ods. 3) a preto im nevzniká nárok na príspevok.

Uviedli ste, že Úrad práce Vám neuznal žiadosť o „parkovací preukaz“, teda zrejme na základe lekárskeho posudku vyhodnotil, že Vaši rodičia nie sú odkázaní na individuálnu prepravu motorovým vozidlom. Na individuálnu prepravu je odkázaná osoba, ktorá má ťažkú poruchu mobility, ťažkú poruchu zvieračov alebo duševnú poruchu s prejavmi agresívneho alebo nepredvídateľného správania. 

Iné možnosti:

Dovoľujeme si informovať Vás aj o ďalších možnostiach získania podpory resp. príspevkov súvisiacich so zdravotným postihnutím Vašich rodičov (rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), ktoré by mohli prichádzať do úvahy. Pri príspevkoch sa posudzuje aj ich príjem.

  • Parkovací preukaz:

Parkovacie preukazy môžu získať len ŤZP osoby, ktoré sú odkázané sa osobitnú prepravu. Odkázanosť sa určuje na základe  lekárskeho posudku posudkového lekára Úradu práce a v princípe na neho majú nárok osoby s diagnózami stanovenými v prílohe Príloha č. 18 k zákonu č. 447/2008 Z. z.. Onkologickí pacienti majú nárok na získanie parkovacieho preukazu, ak podstupujú akútnu onkologickú liečbu. Mohli by ste si teda požiadať o parkovací preukaz pre otca, ak podstupuje akútnu onkologickú liečbu. Cukrovka samotná sa nepovažuje za zdravotné postihnutie, ktoré by opodstatňovalo nárok na parkovací preukaz.

  • Príspevok na prepravu (§36) / príspevok na PHM (§38 ods. 9 až 11):

Ak by otcovi Úrad práce uznal odkázanosť na individuálnu prepravu, mohol by mať nárok na peňažný príspevok na prepravu podľa §36 zákona č. 447/2008 (ak rodičia nevlastnia auto a majú príjem pod sumou päťnásobku sumy životného minima- 5x 210,20 Eur) (suma príspevku max. 107,25 Eur mesačne podľa preukázaných nákladov a príjmu), prípadne na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla  (§38) v podobe príspevku na PHM (ak vlastnia vozidlo alebo ich prepravu zabezpečujete napr. vy a rodičia nemajú príjem vyšší ako trojnásobok sumy životného minima). Výška príspevku je mesačne 35,11 Eur. Príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla môže poberať onkologický pacient v akútnej onkologickej liečbe aj v prípade, že nie je odkázaný na individuálnu prepravu. 

  • Príspevok na diétne stravovanie (§ 38 ods. 5)

Uvádzate, že Vaša matka trpí cukrovkou- mohla by preto spĺňať podmienky na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie: ak trpí na  diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami ( a ak nepresahuje príjem Vašich rodičov trojnásobok sumy životného minima). Výška príspevku je 19,51 Eur mesačne.

Viac o navrhovaných príspevkoch nájdete na https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/ (vo formách kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia).

Príspevok na opatrovanie

Príspevok na opatrovanie môže byť poskytovaný fyzickej osobe, ktorá sa stará o osobu so zdravotným postihnutím, odkázanú na opatrovanie. Príspevok môže byť žiadateľovi priznaný na základe písomnej žiadosti, podanej na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadateľom je osoba, ktorá bude vykonávať opatrovanie. V konaní Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyhotoví komplexný posudok, v ktorom uvedie, či je osoba s ŤZP odkázaná na opatrovanie. To, či je ŤZP osoba odkázaná na opatrovanie, sa zisťuje posudzovaním jej odkázanosti na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach ((stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) príloha č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.))

Podľa §14 ods. 4 zákona č. 447/2008 je osoba s ŤZP odkázaná na opatrovanie, až keď stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI. (Tabuľka v prílohe č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách)

Aby mohla osoba vykonávajúca opatrovanie poberať príspevok, musí byť plnoletá, mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, byť fyzicky a psychicky schopná opatrovať inú osobu a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jej musí udeliť písomný súhlas s opatrovaním. (podmienka písomného súhlasu nemusí byť splnená, ak zdravotný stav znemožňuje ŤZP osobe súhlas udeliť). Zároveň musí byť osoba vykonávajúca opatrovanie rodinným príslušníkom osoby s ŤZP, alebo musí s touto osobou bývať v spoločnej domácnosti. Ak je osoba, ktorá opatruje, zamestnaná, jej mesačný príjem nemôže byť vyšší ako  dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 420,40 Eur mesačne).

 

Odpoveď vypracovala: Jana Káčerová