Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie nie je viazaný na onkologické ochorenie. Nárok na príspevok na bývanie má osoba, ktorá sa ocitne v stave hmotnej núdze.

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumu životného minima ( životné minimum predstavuje minimálnu hranicu príjmov, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Pri zisťovaní, či sa nachádzate pod hranicou životného minima, sa posudzuje váš príjem, majetok a možnosti uplatnenia nárokov. Vo Vašom prípade sa za príjem nepovažuje 25 % z invalidného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

Ak žijete sama, vaše životné minimum je 210,20 € mesačne. Ak napríklad žijete s manželom, tak vaše životné minimum je 210,20 € + 146,64 € = 356,84 € mesačne (210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo nezaopatrené neplnoleté dieťa). Ak je váš príjem pod touto hranicou, ste osobou v hmotnej núdzi a môže vám vzniknúť nárok na pomoc v hmotnej núdzi, priznaním príspevku na bývanie.

Nárok na príspevok na bývanie máte, ak ste vlastníkom bytu/rodinného domu, nájomcom bytu/rodinného domu, ak platíte náklady spojené s bývaním a predložíte doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Žiadateľ musí mať trvalé alebo prechodné bydlisko na území Slovenskej republiky. Nehnuteľnosť určená na bývanie sa musí tiež nachádzať na Slovensku.

Žiadosť musíte podať osobne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého pobytu. Zamestnanec úradu vám poskytne príslušné písomné tlačivo, ktoré následne vyplníte. Na úrade sa budete musieť preukázať, že ste vlastníkom alebo nájomcom bytu/rodinného domu a že ste uhradili všetky náklady spojené s bývaním za posledných šesť mesiacov. Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať:

  • meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • rodné číslo,
  • rodinný stav
  • adresa trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a ďalších s ňou spoločne posudzovaných osôb
  • adresa, kde sa nachádza byt, rodinný dom alebo obytná miestnosť, ktorú oprávnená osoba a s ňou spoločne posudzované osoby užívajú na bývanie a na ktorú oprávnená osoba žiada príspevok
  • údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti

Odpoveď vypracovala: Michaela Karasová