Odvolanie – odľahčovacia služba

Mesto XX

Adresa

 

Meno Priezvisko, dátum narodenia, adresa

 

Odvolanie proti rozhodnutiu č. –

 

 

Rozhodnutím č. – zo dňa – Mesto/obec XX nevyhovelo mojej žiadosti o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby.

Proti predmetnému rozhodnutiu podávam odvolanie, ktoré odôvodňujem nasledovným.

 

I.

Moja dcéra/syn, maloletá XX, narodená XX, bytom XX, v zastúpení zákonným zástupcom XX bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny XX uznaná za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, pričom funkciu opatrovníka vykonávam ja, ako jej matka.

Dňa XX som podala žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby. Mesto/obec XX  (ďalej ako “obec“)  mojej žiadosti nevyhovel, pričom svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že  nemá dostatočný počet zamestnancov a voľného miesta na poskytovanie odľahčovacej služby. Takýto záver je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím a so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako “zákon č. 448/2008 Z. z. “).

II.

Zákon č. 448/2008 Z. z. v § 54 ods. 1 ustanovuje: „Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. “

Zákon č. 448/2008 Z. z. v § 54 ods. 2 ustanovuje: „Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. “

Ochrana života a zdravia patrí medzi základné práva a slobody, garantované Ústavou Slovenskej republiky. Výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je pre fyzickú osobu, ktorá opatruje, časovo náročný a predstavuje značnú fyzickú aj psychickú záťaž. Preto je nevyhnutné poskytnúť fyzickej osobe, ktorá opatruje, dostatočný čas na oddych, regeneráciu a naberanie nových síl. Len tak môže táto osoba kvalitne vykonávať funkciu opatrovateľa a zároveň udržiavať svoje zdravie, ako jednu z najvyšších hodnôt, chránených Ústavou Slovenskej republiky. Rovnako medzi základné práva fyzickej osoby, ktorá opatruje, patrí aj právo viesť dôstojný a plnohodnotný život a realizovať toto právo tým, že sa fyzickej osobe popri opatrovaní poskytne dostatočný čas na vybavenie si neodkladných osobných záležitostí. Zároveň musíme prihliadať na samotnú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanú na opatrovanie. Z hľadiska ochrany jej bezpečnosti, zdravia a dôstojnosti je nevyhnutné, aby tejto osobe bolo zabezpečené poskytovanie sociálnych služieb aj počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie osobne vykonávať. Odľahčovacia služba teda plní nezastupiteľnú úlohu pri realizácii základných práv a slobôd, ktoré sú podľa Ústavy Slovenskej republiky čl. 12 ods. 1, 2 „neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné a zaručujú sa všetkým na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. “

Slovenská republika 28. apríla 2010 ratifikovala Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej ako  “dohovor “) . Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 25. júna 2010, pričom ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Preambula tejto zmluvy potvrdzuje, že ľudské práva patria všetkým ľudom a preto je dôležité zaručiť aj osobám so zdravotným postihnutím plné užívanie práv a slobôd bez diskriminácie.

Podľa čl. 19 b) dohovoru je povinnosťou zmluvných strán zabezpečiť, aby  „osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k celému spektru podporných služieb, či už domácich alebo pobytových a ďalších komunitných podporných služieb vrátane osobnej asistencie, ktoré sú nevyhnutné pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej a ktoré zabraňujú izolácii a segregácii v spoločnosti. “

Zákon č. 448/2008 Z. z. v § 54 ods. 3 ustanovuje: Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. “

Zákon č. 448/2008 Z. z. v § 6 ods. 1 ustanovuje: “Fyzická osoba má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.“

Zákon č. 448/2008 Z. z. v § 6 ods. 2 ustanovuje: “Fyzická osoba má právo:

  1. na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti,
  2. na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná. “

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sú podmienkami na poskytovanie odľahčovacej služby; aby fyzická osoba opatrovala inú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na základe komplexného posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaná na opatrovanie a aby existoval objektívny dôvod, pre ktorý fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie počas určitého obdobia osobne vykonávať. Na odľahčovaciu službu, ako druh sociálnej služby, vzniká nárok každej fyzickej osobe, ktorá spĺňa vyššie uvedené, zákonom ustanovené podmienky. Zároveň má fyzická osoba právo vybrať si formu, ktorou jej bude odľahčovacia služba poskytovaná. Povinnosťou obce, je vytvoriť podmienky, aby tieto práva fyzickej osoby mohli byť realizované.

Zákon č. 448/2008 Z. z. v  80 e) ustanovuje: “Obec poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie odľahčovacej služby.“

Zákon č. 448/2008 Z. z. v § 8 ods. 8 ustanovuje: “Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa tohto zákona tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby. To sa nevzťahuje na obec alebo vyšší územný celok, ak zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil alebo založil na tento účel. “

V prípade ak obec nemá dostatočný počet zamestnancov, voľných miest, alebo z iných dôvodov nie je schopná odľahčovaciu službu oprávnenej fyzickej osobe sama poskytnúť, je povinná preukázateľným spôsobom požiadať iného poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie odľahčovacej služby, a tým túto službu fyzickej osobe zabezpečiť.

III.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: “Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Podľa § 46 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: “Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.“

Z listinných dôkazov, ktoré som priložila k žiadosti o poskytnutie odľahčovacej služby je zrejmé, že spĺňam všetky zákonné podmienky na jej poskytnutie. Mesto (obec) XX ako správny orgán nemôže o mojej žiadosti rozhodnúť iným spôsobom, než že mi odľahčovaciu službu poskytne, a to zákonnom predpísaným spôsobom.   

 

Navrhované dôkazy:

  • Právoplatné rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie,
  • Komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na peňažný príspevok na opatrovanie.

IV.

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadam, aby zrušil rozhodnutie č. – a nahradil ho rozhodnutím, ktorým vyhovie mojej žiadosti o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby.

 

V XX dňa XY podpis