Odstúpenie od dohody – lekár

V súlade s § 12 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  týmto odstupujem od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretej dňa XX s: meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia pacienta.

  1. Dôvodom pre odstúpenie od dohody je (jeden z dôvodov):  Prekročenie únosného pracovného zaťaženia – nárast počtu pacientov s bydliskom v zdravotnom obvode, zníženie rozsahu ordinačných hodín, zníženie počtu zamestnancov/iné organizačné zmeny. NIE všeobecný lekár, ak má pacient bydlisko v jeho obvode. Poskytovaním zdravotnej starostlivosti novému pacientovi by došlo k zníženiu úrovne kvality a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, s ktorými už poskytovateľ dohodu uzatvoril – nejde iba o personálnu kapacitu, ale aj technické a prevádzkové možnosti pracoviska.
  2. Skutočnosť, že osobný vzťah k pacientovi (zákonnému zástupcovi) viac nezaručuje objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu – konkrétne údaje o neakceptovateľnom správaní pacienta, napr. dňa XY sa pacient dostavil na vyšetrenie a uviedol XY.  Môže ísť o reálny osobný vzťah – príbuzenský, partnerský, priateľský vzťah k pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi alebo negatívny osobný vzťah vyplývajúci zo správania pacienta – hrubé správanie, urážky, používanie vulgarizmov, fyzické útoky.
  3. Výhrada vo svedomí – IBA interrupcia, asistovaná reprodukcia, sterilizácia.

Dátum, podpis

Odstúpenie musí mať písomnú formu, zasielať doporučene s doručenkou, pokiaľ odovzdávame osobne, pacient písomne potvrdí prevzatie. Dohoda zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bolo odstúpenie doručené/pacient ho prevzal.

Odstúpenie od dohody z troch dôvodov uvedených v zákone NIE JE dôvodom na uloženie pokuty/inej sankcie.  “Najhoršie, čo sa môže stať“ – pacient sa obráti na VÚC a ten poskytovateľovi uloží povinnosť uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.