Odmietnutie pacienta

Odmietnutie pacienta – odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 Tri možné dôvody:

  1. Prekročenie únosného pracovného zaťaženia – NIE všeobecný lekár, ak má pacient bydlisko v jeho obvode. Poskytovaním zdravotnej starostlivosti novému pacientovi by došlo k zníženiu úrovne kvality a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, s ktorými už poskytovateľ dohodu uzatvoril – nejde iba o personálnu kapacitu, ale aj technické a prevádzkové možnosti pracoviska.
  2. Osobný vzťah k pacientovi nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu. Môže ísť o reálny osobný vzťah – príbuzenský, partnerský, priateľský vzťah k pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi alebo negatívny osobný vzťah vyplývajúci zo správania pacienta – hrubé správanie, urážky, používanie vulgarizmov, fyzické útoky.
  3. Výhrada vo svedomí – IBA interrupcia, asistovaná reprodukcia, sterilizácia.

Aj pacient, s ktorým lekár nechce/nemôže dohodu uzatvoriť má právo na poskytnutie neodkladnej starostlivosti – nikdy neodmietnuť pacienta v bezprostrednom ohrození života/zdravia.