Odľahčovacia služba

Podľa zákona o sociálnych službách má nárok na odľahčovaciu službu človek, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanú na opatrovanie.  Cieľom odľahčovacej služby je poskytnúť opatrovateľovi pomoc, keď si od tejto činnosti potrebuje oddýchnuť , alebo potrebuje čas na vybavenie osobných záležitostí. A práve odľahčovacia služba má zabezpečiť, že počas obdobia, v ktorom opatrovateľ nemôže opatrovanie vykonávať, bude o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím i naďalej postarané.

Nárok na odľahčovaciu službu vzniká každej osobe, ktorá súčasne spĺňa dve podmienky:

 • Opatruje človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je na základe komplexného posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaný na opatrovanie.
 • Existuje objektívny dôvod, prečo nemôže opatrovanie počas určitého obdobia osobne vykonávať.

 

Forma odľahčovacej služby

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má v rámci odľahčovacej služby právo výberu formy sociálnej služby, ktorá jej má byť poskytovaná. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, alebo pobytovou formou v rozsahu najmenej 12 hodín denne.

Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje mimo domácnosti osoby s ŤZP, v konkrétnom zariadení. Pri ambulantnej forme sociálnej služby sa poskytujú najmä odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, výchova) a obslužné činnosti (stravovanie, upratovanie). Pri ambulantnej forme sociálnej služby sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Terénna forma sociálnej služby (opatrovateľská služba) sa poskytuje osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí, alebo v jej domácom prostredí. Súčasťou opatrovateľskej služby je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o domácnosť  a zabezpečenie základných sociálnych aktivít. Ide o nasledujúce úkony:

 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
 • donáška jedla do domu,
 • umytie riadu,
 • bežné upratovanie v domácnosti,
 • obsluha bežných domácich spotrebičov,
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
 • starostlivosť o lôžko,
 • vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
 • donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v danom zariadení.

 

Ako si vybaviť odľahčovaciu službu

Poskytovateľom odľahčovacej služby je obec. Obec (poskytovateľ) je povinná poskytnúť, alebo zabezpečiť poskytovanie odľahčovacej služby pre fyzickú osobu (prijímateľa), ktorá je na takúto službu odkázaná.

Ak má osoba záujem o poskytovanie odľahčovacej služby, doručí príslušnej obci písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
 • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto osoba vybrala,
 • druh sociálnej služby a formu sociálnej služby (terénna, ambulantná, pobytová)
 • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby.

Príklad: Dolupodpísaný XY, nar. XY, trvale bytom XY týmto žiadam obec XY o poskytovanie odľahčovacej služby formou opatrovania v domácnosti (poskytovania opatrovateľskej služby) v mieste môjho trvalého pobytu v rozsahu XY hodín denne odo dňa XY.

K žiadosti treba priložiť:

 • rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie,
 • komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na peňažný príspevok na opatrovanie.

Odľahčovacia služba sa neposkytuje bezplatne. Ak obec schváli žiadosť o poskytnutie odľahčovacej služby, bude príjemca povinný zaplatiť za ňu úhradu. Výška úhrady závisí od druhu poskytovanej sociálnej služby.

Podľa zákona o sociálnych službách sa odľahčovacia služba poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.

Zákonom garantovaných 30 dní odľahčovacej služby v kalendárnom roku, si fyzická osoba nemusí vyčerpať naraz. Naopak, fyzická osoba má právo rozdeliť si daných 30 dní a postupne z nich čerpať počas celého kalendárneho roku podľa vlastnej vôle. Avšak schválená žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby nie je platná na celý kalendárny rok. Fyzická osoba musí doručiť príslušnej obci žiadosť vždy, keď sa rozhodne vyčerpať si určitý počet dní odľahčovacej služby v kalendárnom roku z celkového počtu 30 dní.

Príklad:  Ak sa osoba rozhodne, že si vyčerpá 5 dní odľahčovacej služby (z celkového počtu 30 dní) v januári a obecný úrad schváli jej žiadosť, a neskôr sa táto osoba rozhodne vyčerpať si ďalšie 3 dni odľahčovacej služby v marci, tak schválená žiadosť z januára nie je platná aj pre mesiac marec. V tomto prípade je potrebné znovu doručiť príslušnej obci písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby, o ktorú má fyzická osoba záujem počas mesiaca marec.

 

Ako postupovať v prípade odmietnutia

Ak obecný alebo miestny úrad neschváli žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby, pričom svoje rozhodnutie odôvodní nedostatkom personálu alebo voľného miesta, koná v rozpore so zákonom.

V takom prípade je potrebné odvolať sa priamo na zákon o sociálnych službách, ktorý jasne ustanovuje, že osoba, ktorá spĺňa zákonom ustanovené podmienky, má právo vybrať si druh sociálnej služby a taktiež formu, ktorou jej táto sociálna služba bude poskytovaná. To znamená, že ak osoba opatruje inú fyzickú osobu odkázanú na opatrovanie, a toto opatrovanie nemôže počas určitého obdobia osobne vykonávať, spĺňa podmienky nato, aby jej bola poskytovaná sociálna služba. Preto má právo vybrať si odľahčovaciu službu ako druh sociálnej služby, a taktiež má právo vybrať si formu, ktorou jej bude odľahčovacia služba poskytovaná (ambulantná, terénna, pobytová forma).

Povinnosťou obce je zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby pre každú osobu, ktorá je na túto sociálnu službu odkázaná. To znamená, že ak aj samotná obec nie je schopná poskytnúť fyzickej osobe odľahčovaciu službu kvôli nedostatku personálu alebo voľného miesta, je jej povinnosťou preukázateľným spôsobom požiadať iného poskytovateľa sociálnych služieb o poskytnutie tejto služby, a tým odľahčovaciu službu pre fyzickú osobu zabezpečiť.

Žiadateľ, ktorému obec neschválila žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby, môže proti rozhodnutiu podať odvolanie. 

Vzor odvolania – odľahčovacia služba.

Peter Belák, Právnická fakulta Trnavskej univerzity