Príspevok na benzín pre stomikov

Slovenské združenie stomikov naráža na problémy pri priznávaní príspevku na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla (tzv. príspevok na benzín).

Podľa zákona možno príspevok priznať aj človeku, ktorý sa nedokáže prepravovať hromadnou dopravou kvôli ťažkej poruche zvieračov.  Mnohí pacienti so stómiou zvierač nemajú, lebo im bol chirurgicky odstránený. Stómia je umelo vytvorený otvor, ktorý umožňuje vylučovanie stolice alebo moču buď cez črevá alebo z močových ciest. Stómia je vyšitá na konci čreva, ktoré je vyvedené na povrch brucha vo forme stómie (otvoru). Moč alebo stolica odchádza do stómického vrecka. 

Keď pacienti so stómiou požiadajú o príspevok na benzín, úrady im ho nezriedka zamietnú s odôvodnením, že ak zvierač nemajú, nemôžu trpieť jeho ťažkou poruchou. My sa domnievame, že takýto výklad zákona nie je správny. Nie je možné objektívne tvrdiť, že pacient netrpí ťažkou poruchou zvieračov len preto, že mu zvierač operačne odstránili (amputovali) a nebrať pritom ohľad na jeho zdravotný stav po amputácii. Amputáciou zvierača a následným vytvorením umelého vyvedenia hrubého čreva na brušnú stenu (kolostómie) sa funkcia zvierača neobnovila, práve naopak, zvierač sa stal trvalo nefunkčným. Vylučovanie je stále samovoľné a už nikdy nebude ovládateľné vôľou. Navyše ochrana, ktorú stomické vrecko pacientovi poskytuje, nie je úplná. Pacient predsa nemôže cestovať vozidlom verejnej hromadnej dopravy v neustálom strachu a psychickom napätí, že mu stomické vrecko počas jazdy pretečie, nastane únik zapáchajúcej stolice a do vozidla sa začne šíriť fekálny zápach. Pacientovi takéto riziko pri preprave vozidlom verejnej hromadnej dopravy hrozí a je nedôstojné, aby mu bol vystavený. 

Aj  Ústavný súd SR vo svojej judikatúre konštatuje, že orgánom verejnej moci a predovšetkým všeobecným súdom nemožno tolerovať pri interpretácií zákonných ustanovení prílišný formalistický postup, ktorý vedie k zjavnej nespravodlivosti. Pri výklade a aplikácii právnych predpisov  nemožno opomínať ich účel a zmysel, ktorý nie je vyjadrený len v slovách a vetách toho-ktorého zákonného predpisu, ale i v základných princípoch právneho štátu (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 155/2017 z 31. augusta 2017). Ústavný súd zdôrazňuje, že k výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v takom prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona, ako aj v záujme ochrany ústavnoprávnych princípov vrátane ochrany základných práv (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 92/2012 z 10.05.2012).

Pre pacientsku organizáciu sme pripravili vzor odvolania proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o príspevok.