Nespokojný pacient

Ak sa pacient domnieva, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli porušené jeho práva, môže  písomne požiadať poskytovateľa (zdravotnícke zariadenie) o zjednanie nápravy. Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie, žiadateľ sa môže obrátiť na ďalšie kompetentné orgány – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak ide o nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo na Slovenskú lekársku komoru či Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek, ak je dôvodom nespokojnosti správanie sa zdravotníckeho pracovníka. Prípadné pochybenia poskytovateľa nesúvisiace priamo s kvalitou zdravotnej starostlivosti (napríklad vyberanie poplatkov, dodržiavanie ordinačných hodín), riešia samosprávne kraje a Ministerstvo zdravotníctva.

Samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva kontrolujú tých poskytovateľov, ktorým vydali povolenie. Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, špecializovanej nemocnice, zariadenia biomedicínskeho výskumu, tkanivového zariadenia a referenčného laboratória. Všetkým ostatným poskytovateľom vydáva povolenie samosprávny kraj.

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa zaoberá aj tým, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, ako podľa aktuálnych poznatkov medicíny poskytnutá byť mala.

Formulár podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Podnet na prešetrenie sa podáva na pobočke úradu podľa miesta, kde bola zdravotná starostlivosť poskytnutá. V podnete na vykonanie dohľadu má byť uvedené meno a adresa podávateľa podnetu, názov a adresa zdravotníckeho zariadenia a čo najpresnejší opis problému. 

Podávateľovi podnetu príde písomné oznámenie o začatí dohľadu. O výsledku prešetrenia podnetu  je podávateľ podnetu písomne informovaný. Nie je stanovená žiadna presná lehota na vybavenie podnetu.

Pokiaľ Úrad zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, uloží poskytovateľovi sankcie – napomenutie, pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania až na jeden rok. Úrad nemôže rozhodnúť o odškodnení pacienta alebo jeho blízkych. Rozhodnúť o náhrade škody môže iba súd.  Rovnako iba súd môže rozhodnúť, že lekár alebo iný zdravotnícky pracovník spáchali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti trestný čin.

 

Trestné konanie

Trestné právo je krajným a výnimočným prostriedkom, ako riešiť nespokojnosť so zdravotnou starostlivosťou, ktorý by mal nastúpiť až vtedy, keď zlyhali iné možnosti, ako sa domôcť nápravy. V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa v praxi stretávame najmä s trestným činom ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, usmrtenia a trestným činom neposkytnutia pomoci. Kým na spáchanie trestného činu ublíženia na zdraví je potrebné, aby k zhoršeniu zdravia, resp. smrti poškodeného reálne došlo, trestného činu neposkytnutia pomoci sa páchateľ dopustí už tým, že neposkytne potrebnú pomoc človeku, ktorý je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, a to bez ohľadu na to, či sa zdravotný stav tejto osoby v dôsledku neposkytnutia pomoci reálne zhorší alebo nie.

Trestné konanie sa spravidla začína na základe trestného oznámenia, urobeného ústne do zápisnice alebo zaslaného poštou. Trestné oznámenie je možné podať na policajnej stanici alebo na prokuratúre.

Keďže vyšetrovatelia nie sú lekári, k prípadnému pochybeniu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vyjadruje znalec. Ten v znaleckom posudku odpovedá na otázky, ktoré mu vyšetrovateľ položí, napríklad:

  • Došlo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti k odbornej chybe v konkrétnom medicínskom postupe, ktorú je možné kvalifikovať ako porušenie povinností lekára či iného zdravotníckeho pracovníka?
  • Je toto porušenie povinnosti v príčinnej súvislosti s následkom, ktorý nastal, t.j. ujmou na zdraví, ublížením na zdraví či úmrtím pacienta? Medzi konaním a následkom je príčinná súvislosť vtedy, ak následok nastal výlučne preto, že došlo ku konaniu. Môže sa napríklad stať, že lekár urobí niečo nesprávne, ale toto nesprávne počínanie nebolo dôvodom, pre ktorý sa pacientovi priťažilo, t. j. pacientovi by sa priťažilo, aj keby lekár postupoval správne. 
  • Je preukázané zavinenie aspoň z nedbanlivosti? Zavinenie vyjadruje, do akej miery si človek je vedomý toho, že svojim konaním môže spôsobiť nejaký škodlivý následok. Pokiaľ lekár nemohol vedieť, že určitým postupom môže pacientovi poškodiť zdravie, tak za takéto konanie nebude niesť zodpovednosť.

Pokiaľ vyšetrovateľ na základe znaleckých posudkov a ďalších dôkazov dospeje k záveru, že je dostatočne preukázané, že obvinený spáchal daný trestný čin, odovzdá vec prokurátorovi, ktorý sa rozhodne, či podá obžalobu na súd. Iba súd môže uznať obžalovaného za vinného a uložiť mu trest. Kým súd právoplatne nerozhodne, na obžalovaného sa má hľadieť ako na nevinného. Právoplatné je také rozhodnutie, proti ktorému nie je možné podať riadny opravný prostriedok (odvolanie alebo odpor).