Prehľad žiadostí
Pre pacientov a pacientske organizácie sme pripravili prehľad žiadostí o kompenzácie ŤZP a invalidný dôchodok.

Pre pacientov a pacientske organizácie sme pripravili prehľad žiadostí o kompenzácie ŤZP a invalidný dôchodok

Pacient sa dozvie, kam podať žiadosť, čo musí preukázať, dokedy má úrad rozhodnúť a ako sa môže proti rozhodnutiu odvolať.

Prehľad Žiadostí:

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE PREUKAZU FYZICKEJ OSOBY S ŤZP (SO SPRIEVODCOM)

Kam podať:

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Osoba má percentuálnu mieru funkčnej poruchy aspoň 50% (potrebu sprievodcu)

Do 90 dní

ODVOLANIE (do 15 dní od doručenia)

 

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O PARKOVACÍ PREUKAZ

Kam podať:

 

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Skutočnosť, že trpíte ochorením uvedeným v prílohe zákona(podrobne sú uvedené v prílohe zákona): stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach,

ťažké poruchy pohyblivosti,

ortopedické ochorenia, napr. straty končatín,

zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene,

geneticky podmienené ochorenia,

ťažká porucha zvieračov,

duševné postihnutie, vrátane

Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby,

praktická slepota,

strata sluchu

 

Do 90 dní

ODVOLANIE (do 15 dní od doručenia rozhodnutia)

 

 

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA OPATROVANIE

Kam podať:

 

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Stupeň odkázanosti V. alebo VI. Podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008

A potrebujete pomoc s vykonávaním úkonov: Stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu

 

Do 90 dní

ODVOLANIE (do 15 dní od doručenia rozhodnutia)

 

 

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O PEŇAŽNÝ PRŚPEVOK NA OSOBNÚ ASISTENCIU

Kam podať:

 

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Potrebujete pomoc s úkonmi uvedenými v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008

Týmito úkonmi sú napr.: vyzliekanie, príprava jedla, podávanie jedla, podávanie liekov, nakupovanie, pomoc pri domácich prácach, starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo), dorozumievanie, písanie, čítanie, telefonovanie, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby, predčítanie pre nevidiacich, sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komunikácie, dohľad, pomoc pri akútnom ochorení, pomoc počas dovolenky, sprievod dieťaťa do školy a zo školy…

Do 90 dní

ODVOLANIE (do 15 dní od doručenia rozhodnutia)

 

 

 

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU POMÔCKY/NA VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY/NA ÚPRAVU POMÔCKY

Kam podať:

 

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Ste odkázaný na pomôcku/ na jej úpravu/ na výcvik používania podľa komplexného posudku

Do 90 dní

ODVOLANIE (do 15 dní od doručenia rozhodnutia)

 

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA OPRAVU POMÔCKY/ KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Kam podať:

 

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Osoba je odkázaná na pomôcku podľa komplexného posudku, alebo na zdvíhacie zariadenie

Do 90 dní

ODVOLANIE (do 15 dní od doručenia rozhodnutia)

 

 

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O INVALIDNÝ DÔCHODOK

Kam podať:

 

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Sociálna poisťovňa

Že ste invalidný, boli ste dôchodkovo poistený potrebný počet rokov, nespĺňate podmienky na priznanie starobného, alebo predčasného starobného dôchodku

Do 60 alebo 120 dní

ODVOLANIE (do 30 dní od doručenia rozhodnutia)

 

 

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA/NA ÚPRAVU OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA/NA PREPRAVU, aj príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla (príspevok na pohonné hmoty)

 

Kam podať:

 

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Že ste odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, na jeho úpravu, alebo na prepravu

Do 90 dní

ODVOLANIE (do 15 dní od doručenia rozhodnutia)

 

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU/NA ÚPRAVU RODINNÉHO DOMU/NA ÚPRAVU GARÁŽE

Kam podať:

 

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Ste odkázaný na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže podľa komplexného posudku

Do 90 dní

ODVOLANIE (do 15 dní od doručenia rozhodnutia)

 

 

Typ žiadosti: ŽIADOSŤ O PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV

Kam podať:

 

Čo musíte preukázať:

Dokedy má rozhodnúť:

Opravný prostriedok proti nepriznaniu nároku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Ste odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky:

a)na diétne stravovanie,

b) súvisiace

s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,

alebo súvisiace

so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,

alebo súvisiace

so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

 

Do 90 dní

ODVOLANIE (do 15 dní od doručenia rozhodnutia)

 

 

VÝROK

ZŤP

INVALIDITA

Žiadosť o príspevok doručím na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť o invalidný dôchodok doručím na Sociálnu poisťovňu

Moju žiadosť posudzuje iba Úrad práce

Moju žiadosť posudzuje iba Sociálna poisťovňa

Aby som dostával peniaze musím mať „odrobené“ a zaplatené poistné

Musím mať chorobu, alebo som musel mať úraz, aby mi boli priznané peniaze/preukaz

Je jedno koľko mám rokov, ak som chorý/á, dajú mi aspoň preukaz

Vážna choroba/úraz je jedinou podmienkou na priznanie postavenia (ZŤP/invalid)

Za určitých podmienok získam parkovací preukaz

Zamestnávateľ za mňa platí nižšie odvody

Mám znížený poplatok za psa

Neplatím koncesionárske poplatky

Poskytovanie peňazí závisí od toho, či nemám príjem vyšší ako niekoľkonásobok životného minima

Proti rozhodnutiu podávam odvolanie

Idem len na tú pobočku poisťovne/úradu, ktorá je v mojom mieste bydliska

Môžem opakovane žiadať o príspevky/zvýšenie invalidného dôchodku