Príspevok na opatrovanie
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením nás požiadala o pomoc rodine chlapca s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nedokáže komunikovať so svojim okolím. Psychológ aj neurológ jeho rodičom odporučili zaobstarať mu počítač so špeciálnym programom, ktorý by mu umožnil komunikáciu.

Združenie rodičov detí s Prader-Williho syndrómom nás požiadalo o pomoc rodine dievčatka trpiaceho týmto ochorením pri získaní príspevku na opatrovanie.  Prader-Williho syndróm je nevyliečiteľné ochorenie, ktoré vzniká kvôli nedostatočnej funkcii medzimozgu. Príznakmi syndrómu sú deficit rastového hormónu vedúci k nízkemu vzrastu, extrémna obezita spôsobená poruchami metabolizmu a nutkavou chuťou do jedla, nízky svalový tonus, mentálna retardácia, poruchy správania a učenia sa. Dieťa s týmto ochorením potrebuje neustálu pomoc a dohľad.

Spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je upravený v prílohe č. 3 písm. A zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Odkázanosť na opatrovanie sa posudzuje tak, že sa zhodnotí, či osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dokáže sama zvládnuť činnosti z oblasti stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, osobnej hygieny, celkového kúpeľa, obliekania, zmeny polohy, sedenia a státia, pohybu po schodoch, pohybu po rovine, orientácie v prostredí, dodržiavania liečebného režimu a či je potrebné na ňu pri týchto činnostiach dohliadať. Za jednotlivé oblasti sa prideľujú body, a to buď 10, čo znamená, že zdravotne postihnutý pomoc nepotrebuje, 5, ak pomoc potrebuje pri niektorých úkonoch a 0, keď pomoc potrebuje pri všetkých. Podľa počtu bodov je osoba zaradená do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Opatrovateľský príspevok možno priznať pri odkázanosti piateho a šiesteho stupňa.

V odvolaní proti rozhodnutiu úradu o zamietnutí príspevku sme popísali všetky činnosti, s ktorými musí mama dievčatku pomáhať. Navyše, dievčatko je odkázané na nepretržitý dohľad, čím podľa zákona „automaticky“ spĺňa odkázanosť VI. stupňa a príspevok na jej opatrovanie má byť mame priznaný.