Manuál osobnej asistencie

Prečo má osoba s ťažkým zdravotným postihnutím právo na osobného asistenta?

Každá osoba, či už zdravotne znevýhodnená, alebo nie, má svoje túžby, ciele, sny, svoju vôľu. Nik nesmie brániť osobe v žití vlastného života tak, ako sama uzná za vhodné a v súlade so svojou vôľou. Slovenská republika, náš sociálny štát, sa pozerá na osoby tak, že každá jedna osoba sa musí ocitnúť na rovnakej štartovacej čiare – čiže ak zdravá 10-ročná osoba musí chodiť na základnú školu a verejná škola ju musí prijať, ďalej tejto osobe nič nebráni v tom, aby sa do školy dopravila verejnou dopravou, alebo autom. Tak isto musí prijať osobu zdravotne znevýhodnenú, ktorá ak je zároveň odkázaná na invalidný vozík a nemôže využívať verejnú dopravu, môže jej štát poskytnúť príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, aby sa do školy mohla dopraviť. Jedným z nástrojov kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia je aj osobná asistencia zabezpečujúca pomoc s činnosťami, ktoré zdravé osoby vykonávajú bežne samé, avšak osoby zdravotne znevýhodnené ich môžu vykonávať iba s pomocou inej osoby – osobného asistenta.

Účelom osobnej asistencie je:  

 • aktivizácia – poskytnutie možností osobe, aby mohla aktívne zasahovať v čo najväčšej možnej miere do svojho života, rozhodovať o tom, aké činnosti bude vykonávať počas dňa, počas celého týždňa a roka, plniť si svoje sny, venovať sa svojim záľubám a koníčkom
 • podpora sociálneho začlenenia – aj takáto osoba má svoje potreby, napríklad chce nadväzovať kontakty s inými ľuďmi, získavať priateľov, mať pocit že je súčasťou kolektívu, súčasťou spoločnosti, preto môže s pomocou osobnej asistencie podnikať kroky na splnenie týchto potrieb
 • podpora nezávislosti osoby – znamená to, že osoba má právo na to, aby jestvovala bez zásadného vplyvu iných osôb na svoju existenciu, aby nemusela plniť príkazy iných ľudí, aby mohla samostatne rozhodovať o sebe, o tom čomu sa bude a nebude venovať, nie je nikomu podriadená a na nikom závislá
 • podpora možnosti rozhodovať sa – každá dospelá zdravá osoba sa môže rozhodovať sama, a preto existuje záujem štátu, aby aj osoba zdravotne znevýhodnená bola na tej istej úrovni, v porovnaní so zdravým človekom a teda, pokiaľ je toho schopná, aby mala možnosť rozhodovať o svojom živote sama
 • vykonávanie pracovných aktivít – osoba môže pracovať, zarábať peniaze prostredníctvom vlastnej činnosti, môže byť inovatívna, tak ako každý iný človek
 • ovplyvňovanie plnenia rodinných rolí – osoba môže plniť rolu otca, matky, súrodenca, alebo rolu dieťaťa
 • vykonávanie vzdelávacích aktivítosoba sa môže vzdelávať v súkromných, štátnych školách, môže chodiť na rôzne vzdelávacie kurzy
 • vykonávanie voľnočasových aktivítosoba môže navštevovať kiná, divadlá, môže chodiť na vystúpenia interpretov, môže sa venovať tancu, spevu, môže chodiť na prechádzky do prírody

V PRAXI: Osoba ktorá trpí ťažkým zdravotným postihnutím zároveň spĺňajúca podmienky stanovené zákonom na financovanie osobného asistenta sa v bežný pracovný deň zobudí a okamžite potrebuje pomoc osobného asistenta s polohovaním, s presunom na invalidný vozík, o hodinu potrebuje pomoc s presunom do školy, počas obednej prestávky pomoc s naložením jedla, s kŕmením, o pár hodín pomoc s presunom domov. Po prebalení chce takáto osoba navštíviť park a neskôr debatný klub. Všetky úkony súvisiace s týmito činnosťami zabezpečuje osobný asistent.

Pri rozhodovaní sa príslušný úrad pozerá najmä na to, či daná osoba potrebuje pomoc s činnosťami, ktoré sú uvedené v prílohe číslo 4 zákona č. 447/2008 Z. z. Aby osobe bolo vyhovené s priznaním príspevku na osobnú asistenciu alebo navýšením rozsahu hodín osobnej asistencie musí preukázať, že potrebuje pomoc práve s týmito činnosťami. Je jedno ako znevýhodnená je osoba, akou chorobou alebo obmedzením trpí, dôležité je, či vie samostatne vykonávať tieto činnosti.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE O OSOBNEJ ASISTENCII:

 • Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, t.j. 20 hodín denne
 • Rodinní príslušníci môžu poskytovať osobnú asistenciu maximálne v rozsahu 1460 hodín ročne (4 hodiny denne)
 • Pri písaní žiadosti o navýšenie rozsahu hodín osobnej asistencie JE POTREBNÉ uviesť detailne všetky činnosti s ktorými potrebuje osoba pomoc osobného asistenta, NIE JE POTREBNÉ uviesť zvlášť úkony ktoré bude robiť osobný asistent, nakoľko to vyplýva už z rozpísania činností s ktorými potrebuje osoba pomoc
 • Rozsah hodín osobnej asistencie nemôže prekročiť 7 300 hodín počas jedného kalendárneho roka, avšak konkrétny počet hodín sa určuje individuálne na základe toho, s akými činnosťami potrebuje konkrétna osoba pomoc osobného asistenta.
 1. POSTUP PRI PÍSANÍ ŽIADOSTI O NAVÝŠENIE ROZSAHU HODÍN OSOBNEJ ASISTENCIE

DÔLEŽITÉ: To, či bude rozsah hodín osobnej asistencie zvýšený, závisí od toho, či preukážete, že osoba potrebuje pomoc s činnosťami uvedenými v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z.

KAŽDÁ ŽIADOSŤ MUSÍ OBSAHOVAŤ:

 • jasné informácie o Vás ako o žiadateľovi (viď Formálna stránka a ďalej 2. Obsahová stránka), komu je žiadosť adresovaná (príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu)
 • presné vymenovanie úkonov s ktorými potrebujete pomoc spolu s ich časovou náročnosťou – čím podrobnejšie, tým lepšie (viď Ako dostatočne preukázať potrebu zvýšenia rozsahu hodín osobnej asistencie, a ďalej ako uviesť presný údaj o časovej náročnosti vyplýva z 4. Konkrétny počet hodín o koľko žiadame navýšiť rozsah osobnej asistencie a prílohy)
 • všetky Vami uvedené tvrdenia musia byť pravdivé a podložené listinami, ktoré následne treba priložiť k vyhotovenej žiadosti a spoločne poslať
 • dátum, miesto a podpis

Obsahová stránka:

Je nutné identifikovať osobu prostredníctvom oficiálneho rozhodnutia – uviesť kľúčové informácie pre daný prípad, akým postihnutím daná osoba trpí, akou percentuálnou mierou funkčnej poruchy, aké choroby sú jej diagnostikované príp. v akom sú štádiu, uviesť akými formami je súčasný stav osoby kompenzovaný.

Je nutné uviesť v čom sa daný stav zmenil, aké okolnosti vás vedú k podaniu tejto žiadosti – Je to zhoršenie stavu osoby? Je to spôsobené tým, že sa starostlivosť o osobu stala náročnejšou? Stalo sa len to, že priznaný rozsah hodín už nevyhovuje vzhľadom napr. na dospievanie osoby a stým súvisiace nové aktivity?

Pri písaní žiadosti majte na pamäti, že nejde o dobrú vôľu úradu priznať vám zvýšený rozsah hodín osobnej asistencie, ale pokiaľ to riadne preukážete, je to povinnosť štátu aby Vám priznal to, o čo žiadate. O tom, prečo majú osoby právo na osobnú asistenciu hovorí práve §20 zákona č. 447/2008 Z. z. ktorého doslovné znenie nájdete v obrázku pod týmto textom. §20 je rozpísaný aj v úvode tohto dokumentu tak, aby mal každý predstavu toho, prečo majú ľudia na osobnú asistenciu nárok a ktoré oblasti života má zlepšiť.

Ako dostatočne preukázať potrebu zvýšenia rozsahu hodín osobnej asistencie

Ako prvé si je nutné uvedomiť, aké činnosti vyžadujú pomoc osobného asistenta a zaradiť to pod činnosť uvedenú v prílohe č. 4 zákona 447/2008. Príklad: osoba chce navštevovať kurz spevu, ale v súčasnosti nemôže, keďže pri obliekaní a preprave vyžaduje pomoc asistenta. V takomto prípade treba identifikovať hlavnú činnosť – tou je č. 20. „preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.“

Druhým krokom je identifikovať činnosti ktoré súvisia s touto hlavnou činnosťou. Príklad: Osoba musí najskôr vstať, užiť lieky, prezliecť sa, najesť sa, vykonať svoje ostatné potreby, musí sa presunúť na invalidný vozík, premiestniť k osobnému motorovému vozidlu, premiestniť sa od osobného motorového vozidla na invalidnom vozíku k budove kde sa koná kurz spevu a neskôr po skončení kurzu sa presunúť na vozíku späť k autu, premiestniť sa osobným motorovým vozidlom domov, presunúť sa z parkoviska do bytu, najesť sa, prezliecť, umyť sa, užiť lieky, poprípade vykonať ešte iné činnosti.

Predposledným krokom je uviesť časovú náročnosť každého úkonu, každej činnosti tak, aby to zodpovedalo realite.

Posledným krokom je všetky tvrdenia v žiadosti doložiť rozhodnutiami, alebo dokumentami, ktoré sú vydané úradmi, nemocnicou, ambulanciou a pod.

Príklad – zvýšenie hodín osobnej asistencie kvôli kurzu spevu 

Voľnočasové aktivity – kurz spevu

 
 

Hlavná činnosť (príloha č. 4 Zákona č. 447/2008 Z. z.)

súvisiace činnosti

trvanie v minútach

 

1. vstávanie a polohovanie

a) úprava lôžka

5

 

b) usadenie na posteľ z ľahu

 

2. osobná hygiena

a)umývanie chrupu

15

 

b)umývanie tváre a rúk

 

c) prebalenie

 

3. česanie

 

5

 

4. mejkap

a) korekcia nedostatkov na tvári

15

 

b) nanesenie lícenky

 

c)nanesenie riasenky

 

d) nanesenie rúžu

 

5. vyzliekanie a obliekanie

a) vyzlečenie z pyžama

10

 

b) oblečenie nohavíc a košele

 

6. príprava jedla

a) nakrájanie zeleniny

8

 

b) uvarenie vajec

 

c) nakrájanie chleba

 

7. podávanie jedla a liekov

 

5

 

8. premiestňovanie pri voľnočasovej aktivite

a) presun na invalidnom vozíku od príbytku k osobnému motorovému vozidlu

15

 

b) manipulácia s pomôckami – ich naloženie do vozidla

 

c) naloženie osoby do vozidla z invalidného vozíka

 

9. preprava pri voľnočasovej aktivite

a) preprava do centra voľného času z miesta bydliska

20

 

10. premiestňovanie pri voľnočasovej aktivite

a) vyloženie osoby z osobného motorového vozidla na invalidný vozík

15

 

b) presun osoby na invalidnom vozíku k budove

 

c) vyloženie pomôcok z osobného motorového vozidla

 

11.premiestňovanie pri voľnočasovej aktivite

a) presun na invalidnom vozíku od centra voľného času k osobnému motorovému vozidlu

15

 

b) manipulácia s pomôckami – ich naloženie do vozidla

 

c)  vyloženie osoby do osobného motorového vozidla na invalidný vozík

 

12.. preprava pri voľnočasovej aktivite

a) preprava z centra voľného času k miestu bydliska

20

 

13. premiestňovanie pri voľnočasovej aktivite

a) vyloženie osoby z osobného motorového vozidla na invalidný vozík

15

 

b) vyloženie pomôcok z osobného motorového vozidla

 

c) presun osoby z parkoviska do príbytku

 

14. osobná hygiena

a) odlíčenie

15

 

b) prebalenie

 

c) umývanie rúk

 

15. príprava a podávanie jedla

a) krájanie a varenie

45

 

b) donesenie a odnesenie jedla

 

 

 

Iným príkladom môže byť tabuľka, ktorá dokazuje akými úkonmi je sprevádzaná snaha osoby o uskutočňovanie rodinných aktivít.

Konkrétny počet hodín o koľko žiadame navýšiť rozsah osobnej asistencie a prílohy

Pokiaľ uvediete činnosti a k nim aj časovú náročnosť, je potrebné z týchto údajov vyjsť aj pri uvedení konkrétnej informácie o počte hodín o koľko žiadate rozsah osobnej asistencie navýšiť. Je nutné uvedomiť si, ako často bude činnosť vykonávaná. Je to návšteva školy? Vo Vašom prípade sa škola navštevuje 5 dní týždni, preto je nutné vypočítať koľko hodín daná činnosť zaberie počas jedného kalendárneho roka. Je nutné zohľadniť dni pracovného pokoja, prázdniny a sviatky. Pokiaľ by sme chceli uviesť presný údaj o koľko hodín žiadame navýšiť rozsah osobnej asistencie z tabuľky (voľnočasové aktivity – kurz spevu), tak by sme postupovali nasledovne:

 1. Je to aktivita, ktorej sa osoba venuje iba 1x za týždeň, preto zistíme počet týždňov v roku.
 2. Zistíme že počet týždňov v roku 2019 je 52, avšak vieme, že kurz sa neuskutočňuje prvý a posledný týždeň v roku. Preto sme na čísle 50.
 3. Počet minút potrebných na vykonávanie daných aktivít v deň konania kurzu je 223 minút. Toto číslo vynásobíme počtom týždňov (50) a vydelíme číslom 60 aby sme dostali počet hodín. V našom prípade budeme potrebovať navýšiť rozsah osobnej asistencie o 185 hodín.
 4. Posledným krokom je rozmeniť tento počet hodín na drobné a pripísať ich ku konkrétnym činnostiam (príloha č. 4  zákona č. 447/2008 Z. z.). 

Poslednou dôležitou náležitosťou Vašej žiadosti je uvedenie a pripojenie príloh k dokumentu. Prílohy, ktoré je nutné poslať spolu s týmto dokumentom sú dokumenty, ktoré dokazujú Vaše tvrdenia. Pokiaľ tvrdíte, že trpíte ochorením XY, treba to doložiť lekárskou správou alebo obdobným dokumentom.

Dokument ukončíme dátumom, miestom a podpisom.

 

Denisa Mikušová, Právnická fakulta Trnavskej univerzity