Invalidný dôchodok – hypertenzia III. stupňa

Ďakujeme za Váš dotaz ohľadom nároku na čiastočný invalidný dôchodok. Invalidný dôchodok je upravený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (§70 až §73) a určovanie miery poklesu schopnosti podľa diagnóz sa riadi tabuľkou v prílohe č. 4 tohto zákona.

Pre vznik nároku na invalidný dôchodok musí nastať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou osobou. Vo Vašom prípade uvádzate diagnózy: hypertenzia III. stupňa a aneuryzmy (krvácajúce). Osoba s hypertenziou III. stupňa má (viď. tabuľka nižšie), mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť medzi 75% až 90% (Kapitola IX Choroby obehovej sústavy, Oddiel A Srdcové choroby,  10.c, prílohy č. 4 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

Hypertenzia I – žiadne objektívne orgánové zmeny  10%
Hypertenzia II – ľahké orgánové zmeny (hypertrofia  ľavej komory, angiopatia,  proteinúria, vzostup sérového kreatinínu)  15 – 25%
Hypertenzia III – ťažké orgánové zmeny (zlyhanie ľavej komory srdca, mozgové krvácanie, hypertenzná encefalopatia, retinopatia II) 75 – 90%

Pri určovaní miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa prihliada na zdravotné postihnutie, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Ak trpíte i ďalším zdravotným postihnutím, zvýši sa Vám percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10%.

Podľa Vami uvedených diagnóz určite máte mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%, čo znamená, že Vám vzniká nárok na invalidný dôchodok. Presná miera poklesu záleží od konkrétneho posúdenia Vášho zdravotného stavu posudkovým lekárom.

Ďalšie podmienky na získanie nároku na invalidný dôchodok:

Pre podmienky získania invalidného dôchodku musíte však okrem podmienky nepriaznivého zdravotného stavu splniť aj ďalšie podmienky:

  • ku dňu vzniku invalidity ste nemali nárok na starobný dôchodok a ani Vám nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a
  • boli ste dôchodkovo poistená v minimálnom trvaní určenom podľa Vášho veku podľa tabuľky nižšie:

Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok:

Vek poistenca (v rokoch)

Min. počet rokov dôchodkového poistenia

Do 20

Menej ako 1 rok

24-28

2 roky

28-34

5 rokov

34-40

8 rokov

40-45

10 rokov

Nad 45

15 rokov