Invalidita

 

 1. Čo to vlastne je invalidita?

Ako prvé si je nutné uvedomiť, že nevzniká automaticky v momente kedy vznikne aj vážne ochorenie človeka. Keď je človek invalidný, znamená to, že mu je vyplácaný invalidný dôchodok. Okrem neho nemá (z dôvodu existujúcej invalidity) nárok na žiadnu inú dávku, žiadny finančný príspevok. Je tomu tak preto, lebo invalidný dôchodok nie je dávka, ktorá sa vypláca z dôvodu toho, aby bolo postarané o základné úkony sebaobsluhy, neslúži ani na to, aby sa človek mohol v bežnom živote aktivizovať. Je poskytovaný iba preto, lebo počas svojho aktívneho života si dotyčný človek platil dôchodkové poistenie (či už dobrovoľne, bol živnostník, alebo zamestnaný). Keď si potrebný počet rokov platil a zrazu ochorel, alebo sa mu stal úraz ktorý spôsobil, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% (aspoň o 41%) oproti zdravému človeku, Sociálna poisťovňa Vám tento pokles schopnosti vykompenzuje aspoň čiastočne, nakoľko nie ste schopný si zarábať na svoj život v plnej miere (ako tomu bolo pred chorobou, alebo úrazom).

 1. Čo musím splniť na to, aby som mohol poberať invalidný dôchodok?

Na to aby mohol človek o sebe povedať, že je „invalidný“ musí splniť niekoľko podmienok.

 1. Musí splniť podmienku poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% (aspoň o 41%) v porovnaní so zdravým človekom. Dlhodobo nepriaznivý je zdravotný stav, ktorý má trvať dlhšie ako jeden rok. V prípade, ak má zhoršenie zdravotného stavu trvať dlhšie ako rok, môže sa žiadosť o invalidný dôchodok podať aj počas trvania práceneschopnosti. Ak ste splnili túto podmienku tak ste invalidný.

Pokles schopnosti sa určuje podobne ako pri ZŤP (otázka 1. v téme ZŤP) ale na určovanie percentuálneho poklesu sa využíva iná príloha iného zákona. Taktiež pokles posudzuje iná inštitúcia.

 1. Musíte zároveň získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Musíte byť poistený:
 • menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
 • najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov,
 • najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo vekunad 24 rokov do 28 rokov veku,
 • najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo vekunad 28 rokov do 34 rokov veku,
 • najmenej osem rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku,
 • najmenej desať rokov, ak ide o poistenca vo vekunad 40 rokov do 45 rokov veku,
 • najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad45 rokov veku.

Potrebný počet rokov sa zisťuje z celého obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek ste ku dňu vzniku invalidity dosiahli.

 1. Treťou podmienkou, ktorú musíte splniť je to, že ku dňu vzniku invalidity nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok a taktiež Vám nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Deň vzniku invalidity je dátum, od ktorého je preukázaný príslušný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Invalidný dôchodok nemôže žiadateľ poberať v prípade, ak k dátumu vzniku invalidity poberá starobný dôchodok alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok. (bol dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.)
 1. Môžem pracovať popri tom ako som invalidný?

Žiaden zákon nezakazuje poberateľovi invalidného dôchodku pracovať, a to bez ohľadu na to, ako je ohodnotený pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. To, že je poberateľ plného alebo čiastočného invalidného dôchodku zamestnaný (na plný či čiastočný pracovný úväzok) alebo podniká, prípadne vykonáva inú činnosť, nemôže byť dôvodom na nepriznanie alebo odňatie invalidného dôchodku.

 1. Ak som ZŤP, tak mám automaticky nárok aj na invalidný dôchodok?

Nárok nie je automatický, v každom prípade musíte splniť podmienky, ktoré sú uvedené v odpovedi na otázku č. 2 (nachádzajú sa tam podrobnejšie informácie)

 • Musíte byť invalidný s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac než 40% (čiže aspoň 41%).
 • Musíte byť potrebný počet rokov dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni.
 • Nepoberáte predčasný starobný dôchodok, ani starobný dôchodok. Nespĺňate taktiež podmienky na priznanie týchto dôchodkov.
 1. Musím byť rok na PN ak chcem poberať invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok nie je možné priznať počas liečby ochorenia, ktorá trvá menej ako rok, ak je predpoklad, že po ukončení tejto liečby bude človek opäť schopný pracovať. V takejto situácii je možné poberať nemocenské dávky, a to až po dobu jedného roka (52 týždňov) trvania práceneschopnosti. V prípade, ak má zhoršenie zdravotného stavu trvať dlhšie ako rok, môže sa žiadosť o invalidný dôchodok podať aj počas trvania práceneschopnosti. Vznik invalidity sa v takom prípade spravidla určí od jej ukončenia. 

 1. Môžem byť ZŤP osoba a zároveň invalid?

Áno môžete byť aj osoba ZŤP aj poberať invalidný dôchodok. Na to, aby ste však boli považovaní za invalidnú osobu ako aj osobu s ťažkým zdravotným postihnutím musíte spĺňať iné podmienky. Ak sa však pýtate na to, či súbeh invalidného dôchodku a kompenzačného príspevku, resp. preukazu osoby ZŤP možný, odpoveď je – áno.

 1. Aký je rozdiel medzi ZŤP a invaliditou?

Ťažké zdravotné postihnutie (osoby) je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%, pričom funkčnou poruchou je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

O preukaz ZŤP, kompenzačné príspevky žiadate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta Vášho bydliska. Na to aby ste boli osobou ZŤP musíte trpieť vážnym ochorením, nemusíte mať odvedené poistenie do Sociálnej poisťovne. Preukaz Vám vydáva úrad práce, soc. vecí a rodiny. Dávky – ak na ne máte nárok – taktiež úrad práce, soc vecí a rodiny. Priznanie kompenzačných príspevkov sa viaže na výšku Vášho príjmu. Proti rozhodnutiu podávate odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Invalidita – na to aby ste dostávali invalidný dôchodok nestačí, že trpíte vážnou chorobou. Vy musíte splniť aj ďalšie podmienky ako – nepoberáte starobný alebo predčasný starobný dôchodok, potrebný počet rokov ste platili dôchodkové poistenie a máte pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%, tento Váš stav bude pretrvávať dlhšie ako 12 mesiacov. Vašu žiadosť posudzuje Sociálna poisťovňa (nie úrad práce). Invalidný dôchodok Vám vypláca Sociálna poisťovňa, nie úrad práce. To, či Vám bude dôchodok vyplácaný nezávisí od výšky Vášho príjmu. Proti rozhodnutiu podávate odvolanie do 30 dní od doručenia rozhodnutia.

 1. Prišiel som o nohu, ale svoju prácu môžem vykonávať stále ako doteraz. Môžem byť aj tak uznaný za invalidnú osobu?

Všetko závisí od toho, ako Váš stav posúdi Sociálna poisťovňa a či ste splnili podmienky dané zákonom na priznanie invalidného dôchodku – podrobne sa tomu venuje odpoveď na otázku č. 2. Odpoveďou na túto otázku môže byť odpoveď na otázku č. 3 – žiaden zákon nezakazuje poberateľovi invalidného dôchodku pracovať, a to bez ohľadu na to, ako je ohodnotený pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. To, že je poberateľ plného alebo čiastočného invalidného dôchodku zamestnaný (na plný či čiastočný pracovný úväzok) alebo podniká, prípadne vykonáva inú činnosť, nemôže byť dôvodom na nepriznanie alebo odňatie invalidného dôchodku.

 1. Kde mám vyhľadať informácie o tom, či mám nárok na invalidný dôchodok?

Najlepšie bude sa informovať priamo na pobočke Sociálnej poisťovne. Alebo na stránke Sociálnej poisťovne po kliknutí na „Dôchodkové poistenie“ a „Invalidný dôchodok“. Taktiež im tam môžete zanechať Vašu otázku. Samozrejme môžete Sociálnu poisťovňu kontaktovať osobne, telefonicky alebo mailom.

 1. Aký vysoký budem poberať dôchodok?

Suma Vášho invalidného dôchodku sa vypočíta podľa vzorca

POMB x ODP x ADH – ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% (plný invalidný dôchodok). Na priznanie čiastočného invalidného dôchodku však stačí miera poklesu schopnosti 40%.

POMB (priemerný osobný mzdový bod) – je to priemer osobných mzdových bodov za obdobie, kedy bol žiadateľ dôchodkovo poistený. Osobný mzdový bod za určitý rok vypočítame tak, že hrubý príjem (vymeriavací základ) v tomto roku vydelíme ročnou priemernou mzdou v národnom hospodárstve. Ak bol príjem žiadateľa v určitom roku na úrovni priemernej mzdy, osobný mzdový bod v danom roku bude 1, ak zarábal polovicu priemernej mzdy, osobný mzdový bod bude 0,5. Výška priemernej mzdy je však každý rok iná. Osobné mzdové body v jednotlivých rokoch si je možné jednoducho zistiť pomocou kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

ODP je súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. Aktuálna dôchodková hodnota je každý rok iná, v roku 2020 je 13, 6361 €.

Ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale menej ako 70 % (ide o čiastočný invalidný dôchodok), suma invalidného dôchodku sa určí ako:

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu.

Výška invalidného dôchodku sa môže zmeniť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Trvanie invalidity skúma posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Kontrolné lekárske prehliadky sa uskutočňujú v termíne, určenom na predchádzajúcej kontrolnej prehliadke, alebo na základe podnetu poberateľa invalidného dôchodku alebo jeho ošetrujúceho lekára.

Ak sa zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku zhorší, kedykoľvek môže požiadať Sociálnu poisťovňu o opätovné posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Význam to má najmä pri čiastočnom invalidnom dôchodku, kedy každé percento zvýšenia poklesu znamená  zvýšenie invalidného dôchodku.

 1. Aký je postup pri žiadaní o invalidný dôchodok?  Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe Vašej písomnej žiadosti

Týmto krokom si uplatňujete nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Za deň uplatnenia nároku sa považuje deň, keď ste prvýkrát požiadali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. V momente ako je žiadosť na pobočke vypísaná, je aj podaná.

Odporúča sa: Ak máte nárok na nemocenské, alebo poberáte nemocenské, prípadne máte nárok na náhradu príjmu (zo strany zamestnávateľa), o priznanie invalidného dôchodku požiadajte až keď Vám je známy deň zániku nároku na nemocenské a náhradu príjmu. (bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku).

Žiadosť podávajte len na tej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá je príslušná podľa miesta Vášho trvalého pobytu

Otázka: Čo v prípade keď sa nemôžem dostaviť na pobočku podľa miesta môjho trvalého pobytu?

Odpoveď: V takom prípade sa akceptuje aj taká žiadosť, ktorá je podaná v mieste Vášho prechodného pobytu

Otázka: Čo ak nemám trvalý pobyt na Slovensku? 

Odpoveď: Žiadosť v tomto prípade spisuje Ústredie Sociálnej poisťovne.

Žiadosť okrem Vašich identifikačných údajov obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto musíte na účely spísania žiadosti predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti. Taktiež musíte preukázať totožnosť občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Na spísanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku sú potrebné nasledovné doklady:

 • tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa,
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Aby nárok na invalidný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o invalidný dôchodok sú potrebné aj ďalšie doklady:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste
  •  boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  •  poberali podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 •  hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.
 •  potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sú k žiadosti potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

O priebehu posúdenia zdravotného stavu sa spisuje zápisnica, ktorá sa priloží k žiadosti o invalidný dôchodok a je súčasťou spisu. Od podania žiadosti má žiadateľ právo kedykoľvek nazrieť do svojho spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy, fotokópie.

Pobočka Vašu spísanú žiadosť spolu s dokladmi postúpi Ústrediu Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti rozhodnúť do 60 dní od podania žiadosti, v obzvlášť zložitých prípadoch do 120 dní.Rozhodnutie o nároku na dôchodok a o jeho sume Vám musí byť doručené.

12. Čo robiť, ak mi Sociálna poisťovňa zamietne moju žiadosť? Ja si naozaj myslím, že na dôchodok mám nárok.

Ak sa domnievate, že máte nárok na invalidný dôchodok, môžete podať do 30 dní od doručenia zamietavého rozhodnutia odvolanie, ktoré budete adresovať Sociálnej poisťovni.